Minister Slob gaat de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor een periode van vier jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een inhoudelijke beoordeling van activiteitenplannen. De aanvraag kan worden ingediend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Het samenwerkingsverband dient, eventueel samen met andere relevante partijen, een activiteitenplan en een begroting in. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de totale begrote kosten. Voor de dekking van de overige kosten wordt geen bijdrage van ouders gevraagd. Dit vergroot de kans dat het aanbod ook na afloop van de subsidie kan blijven bestaan, omdat de subsidieaanvraag ook wordt beoordeeld op financiële duurzaamheid.

Op die manier is de kans het grootst dat de gesubsidieerde activiteiten duurzaam onderdeel blijven van de ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Een door de minister ingestelde commissie adviseert de minister over de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Het subsidieplafond van 56 miljoen euro voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 wordt verdeeld naar rato van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2017 ingeschreven stond binnen het samenwerkingsverband.

Het subsidiebedrag per leerling bedraagt ten hoogste 5,74 euro en ten hoogste 50 procent van de totale kosten waarvoor subsidie  wordt aangevraagd. De minister verdeelt het ingevolge het subsidieplafond beschikbare bedrag over de aanvragen waarover de commissie positief heeft geadviseerd.

De aanvraag kan worden ingediend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019. Aanvragen die na 31 maart 2019 worden ingediend, worden afgewezen.

Lees verder….