Welke onderdelen komen aan bod in het eindverslag?

Welke onderdelen komen aan bod in het eindverslag?

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het eindverslag (niet alle onderdelen hoeven van toepassing te zijn): Grafiek leer- en persoonlijkheidseigenschappen: verschil tussen de leer- en persoonlijkheidskenmerken verschillen beeld ouders-leerkracht analyse en interpretatie Clusters (PM-WL-SF-Z-P): samenvatting resultaten clusters (ook bijvoorbeeld homogeen of disharmonisch beeld) verschillen beeld ouders-leerkracht opvallende items (bijvoorbeeld overeenkomstige zorgitems) analyse en interpretatie clusters Onderpresteren-faalangst: samenvatting resultaten analyse en interpretatie gegevens Didactische gegevens: samenvatting resultaten (huidige didactische gegevens en doortoetsgegevens) analyse en interpretatie gegevens Leerling gesprek (groep 1-4) of leerling vragenlijst (groep 5-8): samenvatting resultaten analyse en interpretatie gegevens Algemene conclusie (eindconclusie naar aanleiding van diagnostiek): conclusie begaafdheid is er aanleiding voor extern onderzoek? conclusie didactische aanpak conclusie pedagogische aanpak

Vernieuwingen trajectkaarten

Vernieuwingen trajectkaarten

In de module leerlingbegeleiding is een leertrajectkaart (voor de didactische aanpak) en een begeleidingstrajectkaart (voor de pedagogische aanpak) opgenomen, die zijn bedoeld als individueel handelingsplan waarin u de aanpak van de leerling uitgebreid kunt beschrijven. Deze trajectkaarten hebben een nieuw format gekregen, waardoor ze interactiever en gebruiksvriendelijker zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van alle vernieuwingen. Aanpassing tabblad ‘Conclusie’: Het tabblad ‘Conclusie’ (bij de resultaten) is gewijzigd in ‘Afronding module’, dit om verwarring te voorkomen met de conclusie van het eindverslag. Aanpassingen eindverslag: U kunt nu aangeven wie het verslag schrijft en de datum waarop het verslag geschreven wordt; Tekst uit vakken ‘Toelichting van de school’ wordt automatisch opgenomen boven het desbetreffende tekstvak bij ‘Schrijven eindverslag’. Wanneer er nog niets is ingevuld in het tekstvak, dan wordt de tekst ook in het tekstvak geplaatst. U kunt deze tekst zelf aanvullen of wijzigen; De algemene conclusie is opgedeeld in een aantal deelconclusies, zodat u alle belangrijke informatie meeneemt in de conclusie; Het format van de printversie van het eindverslag is vernieuwd, zodat het er meer representatief uitziet voor het geval u het verslag aan ouders mee wilt geven. Aanpassingen leertrajectkaart: U kunt via een harmonicamenu per vakgebied de volgende onderdelen…

Nieuwe deelconclusies in het eindverslag

Nieuwe deelconclusies in het eindverslag

In het eindverslag zijn bij de algemene conclusie een aantal deelconclusies opgenomen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke onderdelen aan bod komen bij de conclusie. Het gaat om deze deelconclusies: Conclusie begaafdheid  Is er aanleiding voor extern onderzoek? Zo ja, wat wilt u laten onderzoeken? Conclusie didactische aanpak  Conclusie pedagogische aanpak