Met ingang van nu zijn er statistieken beschikbaar in DHH die inzicht geven in het gebruik van DHH op leerling-, groeps- en schoolniveau. 

Je kunt deze statistieken rechts bovenaan in de zwarte menubalk op het dashboard naast je profiel.

Er zijn twee soorten statistieken opgenomen: statistieken op groepsniveau en statistieken op schoolniveau. Bij de statistieken op groepsniveau wordt per groep voor alle actieve leerlingen van de groep (leerlingen waarvoor een dossier is aangemaakt, te vinden bij het tabblad leerlingdossiers), aangegeven welke instrumenten (screening, signalering en diagnostiek) zijn gebruikt en met welk resultaat. Verder is te zien welke keuzes gemaakt zijn bij de didactische aanpak van leerlingen en of er gebruik gemaakt is van de trajectkaarten en de mogelijkheden voor evaluatie. De meeste gegevens voor de statistieken worden automatisch uit DHH gehaald. Nieuw is de korte vragenlijst over de didactische aanpak op het startscherm van de module leerlingbegeleiding. Deze vragenlijst is nodig om statistieken te maken over de didactische aanpak van de leerling (vervroegde doorstroming en de keuze van een leerlijn). Wanneer er wijzigingen zijn in de didactische aanpak kunt u deze aangeven in deze vragenlijst en dan worden de wijzigingen automatisch verwerkt in de statistieken. Het advies is om aan het begin van een nieuw schooljaar te controleren of de ingevulde gegevens nog actueel zijn.

Bij de statistieken op schoolniveau is in het tabblad quickscan zichtbaar voor hoeveel leerlingen de quickscan is ingevuld en welke adviezen daaruit zijn voortgekomen. Bij het tabblad dossiers vind je per onderdeel (gegevens IQ-onderzoek, signalering, diagnostiek, didactisch aanbod, trajectkaarten en evaluatie) een actueel overzicht van de inzet van de verschillende onderdelen van DHH per leerjaar. de gegevens per leerjaar weergegeven in percentages. Zo heb je op elk moment een overzicht over het gebruik van de verschillende onderdelen van DHH per leerjaar en kun je dus zien welke onderdelen meer voorlichting of ondersteuning behoeven bij het team.

Je kunt de verschillende overzichten van de statistieken opslaan en printen en aan het eind van het schooljaar kun je dit op schoolniveau doen. Op deze manier is het mogelijk de voortgang te bewaken van het gebruik van DHH op je school.

In Mijnschoolplan is in de schoolrapportage een overzicht opgenomen van de inzet van de instrumenten voor screening, signalering en diagnostiek van DHH per schooljaar. Via dit overzicht krijg je inzicht in het effect van de beleidsafspraken die gemaakt zijn.


Voor het genereren van de statistieken is een aantal acties binnen DHH van belang:

  • Gedurende het schooljaar: direct afronden van de module signalering en diagnostiek, nadat je hiermee klaar bent (na oudergesprek).
  • Begin schooljaar en gedurende schooljaar: invullen van de vragenlijst ‘Didactische aanpak’ op het startscherm van de module leerlingbegeleiding (nieuw).
  • Einde schooljaar: quickscans van afgelopen schooljaar in archief plaatsen (de quickscan heeft alleen een functie in het huidige schooljaar, in de statistieken worden ook alleen de resultaten van het huidige schooljaar meegenomen).
  • Einde schooljaar: overzetten van leerlingdossiers naar de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht  (daarvoor moeten de signalering en diagnostiek afgerond zijn). Tip: plaats eerst de leerlingen van groep 8 in het archief, vervolgens de leerlingen van groep 7 naar groep 8 en zo verder).

Zonder deze acties zullen de statistieken niet de goede stand van zaken per schooljaar weergeven.

Nota bene: het afronden van de module diagnostiek is ook belangrijk om goed gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van DHH, omdat er dan gegevens uit de diagnostiek doorgegeven worden aan het adviestraject vervroegde doorstroming en de trajectkaarten in de module leerlingbegeleiding.