Op woensdag 8 mei (in loop van de middag) wordt er een nieuwe update van de signalering en diagnostiek doorvoeren in het protocol.

Wat gaat er veranderen?

  • Alle teksten van de module signalering en diagnostiek zijn vernieuwd. Bij de richtlijnen vindt u nu wat meer uitleg over hoe u de scores kunt interpreteren en hoe de adviezen tot stand komen. De teksten zijn wat korter en bondiger geworden en u krijgt nu ook duidelijker aangegeven welke stappen u kunt zetten in het vervolgtraject van de begeleiding van de leerling.
  • Er zijn een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Dit betreft vooral de grenswaarden, die nu consequent op dezelfde manier gehanteerd worden.
  • Bij grensgevallen vindt nu in de module signalering een hertelling plaats waarbij vooral gekeken werd of de leerling een hoge score haalt op de leereigenschappen. Deze hertelling vindt nu ook plaats in de module diagnostiek. Door deze hertelling kunnen we nu bij grensgevallen ook duidelijkere adviezen geven over het vervolgtraject.
  • De normering bij faalangst en onderpresteren is wat vereenvoudigd en er wordt ook duidelijker uitgelegd hoe de conclusies tot stand komen. Hier waren in het verleden veel vragen over van gebruikers.
  • Onder het kopje ‘Richtlijnen’ vindt u nu alleen algemene informatie over de interpretatie van de scores (eerder stonden hier ook al de resultaten), deze informatie blijft dus altijd hetzelfde. Bij ‘Resultaten en advies’ vindt u de specifieke informatie die betrekking heeft op de leerling.
  • In de teksten is gekozen om te spreken over de leerling, dit maakt dat de verslagen (zonder voorblad) ook anoniem besproken kunnen worden zowel binnen als buiten de school.

Update traject vervroegde doorstroming
Op korte termijn zal er nog een wijziging doorgevoerd worden bij het adviestraject vervroegde doorstroming behorende bij de nieuwe normering. Tot die tijd kunt u vanaf 8 mei alleen de basisversie van het adviestraject vervroegde doorstroming doorlopen, de geautomatiseerde versie vervalt. Na de wijziging zullen de resultaten uit de module diagnostiek die betrekking hebben op een bepaalde vraag in het traject onder de antwoordmogelijkheden aangegeven. Aan de hand van deze resultaten kunt u dan zelf bepalen welke antwoordoptie u kiest. De beide trajecten (basisversie en geautomatiseerde versie) worden dus straks in één traject samengevoegd.

De aanpassingen die gemaakt zijn, worden toegepast in nieuw aangemaakte dossiers en er treden dus geen veranderingen op in de dossiers die reeds aanwezig zijn in DHH.


Handleiding

Tegelijk met deze update is er ook een nieuwe versie van de handleiding verschenen, waarin alle aanpassingen zijn opgenomen (versie mei 2019).
U vindt achterin een bijlage waarin alle normen van de module signalering en de module diagnostiek overzichtelijk zijn weergegeven.

Mocht u toch dingen opmerken waar u vragen over heeft, dan kunt u terecht bij de helpdesk:
telefoon 0528-714302 (openingstijden op werkdagen van 9.00-16.00 uur) of per mail helpdesk@dhh-po.nl .