Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid is een interactief instrument dat u ondersteunt bij de begeleiding van begaafde leerlingen. In dit online instrument zijn de vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in vijf modules. Er is ook een screeningsinstrument beschikbaar voor groep 1-3-5.

De verschillende modules van DHH

Quickscan
Met de quickscan kan de school een snel beeld krijgen of er wellicht leerlingen zijn die prestaties op begaafd niveau kunnen leveren. Deze leerlingen hebben misschien andere zorg nodig.

Signalering
In deze module bepaalt de leerkracht aan de hand van een signaleringslijst, die door ouders en leerkracht worden ingevuld en de huidige didactische gegevens of het voor een specifieke leerling zinvol kan zijn om intern diagnostisch onderzoek te doen.

Diagnose
Aan de hand van verzamelde diagnostische gegevens kan de leerkracht vaststellen of de leerling zeer waarschijnlijk tot de groep (hoog)begaafde leerlingen behoort en of er aanpassingen in het leerstofaanbod en/of de begeleiding van de leerling wenselijk zijn. Kanttekening: dit systeem is geen vervangend systeem voor het meten van intelligentie, daarvoor blijft de intelligentietest het instrument.

Leerlingbegeleiding
Deze module is gericht op de begeleiding van de leerkracht bij het opzetten van een goed handelingsplan.
Per vakgebied kunnen voor de methodes de richtlijnen voor compacting gedownload worden. Voor het verrijken zijn recensies opgenomen van materiaal dat hiervoor in te zetten is. Het protocol biedt pedagogische handelingssuggesties en suggesties voor begeleiding op basis van de educatieve behoeften van de leerling.

Evaluatie
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de evaluatie met ouders en de evaluatie met de leerling. In beide gevallen wordt tevens onderscheid gemaakt tussen evaluatie op korte en op lange termijn. Dit proces is bedoeld om de leerkracht te helpen vaststellen of het opgezette handelingsplan voor de leerling beantwoordt aan de verwachtingen en of de gestelde doelen bereikt zijn. Daarbij wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre er sprake is van een verbetering in de situatie van de leerling.