Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen rond DHH. Via onderstaande links kunt u kiezen uit vragen binnen diverse categorieën.

Algemeen
Quickscan
Inloggen
Signalering en diagnostiek
Doortoetsen
Invullen vragenlijsten
Grafieken en adviezen
Archief
Onderpresteren
Leerlingbegeleiding
Evaluatie
Allerlei


Algemeen

Hoe duur is het DHH?
Actuele informatie over de kosten voor DHH vindt u op deze pagina. Link opnemen, je ziet nu pas link als je klikt op ‘deze pagina’. Dan zou je op bestelformulier moeten komen, maar ik kom bij een pagina met vermelding ‘Momenteel in onderhoud’.

Bestaat er en demoversie?
Nee, er is geen demoversie van het DHH. Wel kunt u instructiefilmpjes vinden over de verschillende onderdelen van het DHH (momenteel in ontwikkeling). U vindt deze filmpjes op de pagina ‘Laatste nieuws’.

Waar kan ik me inschrijven voor een cursus over het DHH?
U kunt zich aanmelden voor cursussen via de site www.sdrent.nl van de auteur van het DHH Sylvia Drent.

Is het programma ook te integreren in Parnassys (leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem)?
De resultaten van het onderzoek kunnen vanuit het DHH worden opgeslagen als Pdf-bestand. Deze bestanden kunt u koppelen aan uw LVS. Wel moet u bij het wijzigen van de originele bestanden in het DHH ook een nieuwe versie van het bestand in uw LVS opslaan.

Wie is de contactpersoon voor het DHH?
De contactpersoon is degene die bij aanmelding zijn of haar contactgegevens heeft doorgegeven aan de uitgever. De gegevens van deze contactpersoon zijn terug te vinden bij ‘Profiel’ op de rechterkant van de pagina. Deze contactgegevens kan de gebruiker niet zelf wijzigen, eventuele wijzigingen dienen per mail te worden doorgegeven aan de helpdesk. De contactpersoon ontvangt de nieuwsbrief van het DHH.

omhoog


Inloggen

Hoe kan een intern begeleider of leerkracht inloggen in het protocol?
Bij aanschaf van het protocol worden inloggegevens verstrekt aan de contactpersoon van het DHH, dis is meestal de intern begeleider. Hiermee logt de beheerder in bij het protocol en maakt gebruikers aan bij ‘Gebruikersbeheer’. Vervolgens krijgen deze gebruikers automatisch een mail met inloggegevens, waarmee ze kunnen inloggen in het protocol.

Hoe kan een ouder inloggen in het DHH?
U kunt bij het startscherm van de module signalering of de module diagnostiek de ouders uitnodigen om een vragenlijst in te vullen via de button in het vak ‘Ouders’. Er opent zich dan een standaardmail met een wachtwoordcode voor de ouders. U kunt deze mail naar eigen inzicht aanpassen, behalve de inloggegevens. Wanneer u het mailadres van ouders heeft ingevuld bij ‘gegevens leerling’ dan wordt deze automatisch ingevuld, anders moet u handmatig het mailadres invullen.

Hoe kan een leerling inloggen in het DHH?
De leerling kan vragenlijsten invullen bij de module diagnostiek en bij de module evaluatie. Voor de leerlingvragenlijst van de module diagnostiek en de leerlingvragenlijst ‘Evaluatie lange termijn (4-6 maanden) klikt u op de button ‘Nieuw wachtwoord aanmaken’. Bij de module diagnostiek verschijnt het wachtwoord in het vak ‘Wachtwoorden’ en bij de module evaluatie in het tekstvak. Bij de module evaluatie bij het onderdeel ‘Evaluatie lange termijn (1-2x per schooljaar) wordt er een wachtwoord aangemaakt wanneer u een nieuwe versie van de vragenlijst aanmaakt. U geeft deze code vervolgens aan de leerling en deze kan hiermee inloggen in het DHH en de desbetreffende vragenlijst invullen.

omhoog


Quickscan

Waarom adviseren jullie de quickscan af te nemen in groep 1,3 en 5?
In groep 1 is de eerste gelegenheid dat u kunt kijken of er in uw groep kinderen zijn, die kenmerken laten zien van mogelijke begaafdheid. Het is belangrijk om kinderen in een vroegtijdig stadium op te sporen, zodat u direct kunt aansluiten bij de specifieke leerbehoeften van deze leerlingen. In groep 3 verandert de manier van leren en kunnen er mogelijk nieuwe signalen te zien zijn bij leerlingen. Dit geldt ook voor groep 5, waar het leren meer ‘inzichtelijk’ wordt. De quickscan kunt u in deze groepen gewoon inplannen op de toets kalender, aangezien het een screening is waarbij u kijkt naar alle leerlingen in uw groep. De quickscan is minder geschikt om leerlingen op te sporen waarbij problemen in het functioneren zijn of waarbij het beeld van begaafdheid niet duidelijk naar voren komt. Daarom is het advies om de quickscan niet meer in te zetten vanaf groep 6. Wanneer er buiten de momenten waarop de quickscan wordt ingevuld een signaal is van mogelijke begaafdheid bij een leerling, kiest u voor het individuele traject van signalering of diagnostiek. Mocht u in groep 2 of 4 er toch voor kiezen om de quickscan in te laten vullen omdat er bijvoorbeeld een nieuwe leerkracht voor de groep komt, dan is dit uiteraard geen probleem.

Hoe koppel ik een quickscan aan een leerkracht?
In DHH kan de beheerder bij Gebruikersbeheer een quickscan koppelen aan leerkrachten. Een quickscan kan tegelijkertijd aan meerdere gebruikers worden gekoppeld. Wanneer een leerkracht zelf een quickscan aanmaakt, is hij of zij automatisch hieraan gekoppeld. Wanneer u bijvoorbeeld de duo-partner ook wil koppelen, volgt u de volgende stappen:

 •     Ga naar Gebruikersbeheer (let op: dit kan alleen een gebruiker met de rol van intern begeleider).
 •     Klik achter de naam van de gebruiker, die u wilt koppelen aan een quickscan, op het icoontje ‘Quickscans koppelen’.
 •     Er verschijnt een overzicht van alle quickscans die zijn aangemaakt binnen de school.
 •     Zet een vinkje voor de quickscan die u wilt koppelen en klik op ‘opslaan’.
 •     De quickscan is nu gekoppeld aan de gebruiker.

omhoog


Signalering en diagnostiek

Kost het veel tijd om de module signalering te doorlopen?
Het doorlopen van de module signalering duurt in principe circa 10-15 minuten per leerling.

Als ouders inloggen met hun gegevens, krijgen ze de oudervragenlijst die bij diagnostiek hoort en niet die van signalering.
Dit gebeurt wanneer de module signalering al is afgerond. Een andere mogelijkheid is dat u bij het onderdeel ‘Algemeen’ op een van de vragen met ‘ja’ heeft geantwoord, waardoor de module signalering automatisch wordt overgeslagen.

Zijn er getallen bekend die aangeven hoeveel % van de (hoog)begaafden leerlingen door het DHH worden gesignaleerd?
Er zijn hierover nog geen onderzoeksgegevens bekend.  Wanneer het protocol daadwerkelijk volgens de instructie gebruikt wordt en alle stappen worden gezet zoals het hoort en de school daarbij de eigen verantwoordelijkheid neemt zoals die is aangegeven zullen er in de praktijk veel leerlingen in een vroegtijdig stadium herkend kunnen worden. Het protocol geeft ook aan in welke gevallen psychodiagnostisch onderzoek raadzaam is.

Kan het protocol gebruikt worden als selectie instrument voor de plusgroep?
Ja, men kan dan de volgende criteria hanteren:

 • De conclusie van het protocol is dat de leerling tot de doelgroep behoort;
 • In de huidige groep kan onvoldoende uitdaging geboden worden door middel van compacting en verrijking;
 • Er is sprake van een grote didactische voorsprong;
 • Er zijn andere redenen dan het leerstofaanbod waardoor deelname in de plusgroep verstandig lijkt.

Bij uw selectiecriteria voor deelname aan de plusgroep kunt u aangeven welke van deze criteria aanwezig moeten zijn.

Hoe kunnen wij beoordelen of een leerlingen een I-score heeft gehaald of een hele hoge I-score, een I+ score?
Zowel in de module signalering als in de module diagnostiek, treft u onder de tabel ‘Gegevens LVS’ een button aan ‘Berekenen grens I+ score. Wanneer u klikt op deze button vindt u een tool waarmee u de grens van de I+ score kunt berekenen.

Ik heb per ongeluk een nieuwe versie aangemaakt van de module diagnostiek. Nu wil ik deze verwijderen, hoe kan ik dit doen?
Dit is helaas niet mogelijk, op dit moment kunt u alleen een compleet leerlingdossier verwijderen.

Ik wil een leerlingdossier overzetten naar de volgende groep, maar het protocol geeft aan dat dit niet kan omdat de diagnostiek nog niet is afgerond Wat nu?
Het klopt dat u een leerlingdossier pas kunt overzetten naar een volgend leerjaar, op het moment dat de module die u heeft doorlopen (dit geldt zowel voor de signalering als de diagnostiek) is afgerond door het invullen van de conclusie. Zolang dit nog niet is gebeurd, ziet u in het overzicht met leerlingdossiers een zandloper achter de naam van de leerling. Hoe kunt u dit oplossen? Meest handige oplossing is, dat u eerst de ontbrekende gegevens invult en vervolgens de module afsluit en de leerling overplaatst. Het is niet mogelijk om de vragenlijsten van groep 1-2 te gebruiken en vervolgens de didactische gegevens van groep 3 in te vullen. Dus u zult in dit geval ervoor moeten kiezen om eerst alle gegevens van groep 1-2 in te vullen, alvorens u de leerling over kunt plaatsen. U kunt dan in het eindverslag aangeven hoe de gegevens precies geïnterpreteerd moeten worden.

Hoe koppel ik een leerlingdosscier aan een leerkracht?
In DHH kan de beheerder bij Gebruikersbeheer een leerlingdossier koppelen aan leerkrachten. Een dossier kan tegelijkertijd aan meerdere gebruikers worden gekoppeld. Wanneer een leerkracht zelf een dossier aanmaakt, is hij of zij automatisch hieraan gekoppeld. Wanneer u bijvoorbeeld de duo-partner ook wil koppelen, volgt u de volgende stappen:

 • Ga naar Gebruikersbeheer (let op: dit kan alleen een gebruiker met de rol van intern begeleider).
 • Klik achter de naam van de gebruiker, die u wilt koppelen aan dossier, op het icoontje ‘Dossiers koppelen’.
 • Er verschijnt een overzicht van alle dossiers die zijn aangemaakt binnen de school.
 • Zet een vinkje voor het dossier dat u wilt koppelen en klik op ‘opslaan’.
 • Het dossier is nu gekoppeld aan de gebruiker.

Ik heb de conclusie ingevuld bij de module diagnostiek, maar nu kan ik het eindverslag niet meer schrijven. Hoe los ik dit op?
In het stroomschema bij het opstarten van de diagnostiek kunt u zien dat u bij stap 4 de  gegevens bekijkt (door te klikken op de roze balk Bekijken en printen rapportage) en het eindverslag schrijft. Bij stap 5 vult u de conclusie in, waarmee u de module afrond. U krijgt bij het klikken op de conclusie duidelijk de waarschuwing dat u daarna geen gegevens meer kunt wijzigen. In dit geval kunt u dus helaas het eindverslag niet meer in de module diagnostiek opnemen. Uiteraard kunt u wel nog gewoon het eindverslag schrijven.

Wij willen de signalering invullen, maar nu heeft het programma de signalering geblokkeerd en komen we terecht bij de diagnostiek. Waarom gebeurt dit?

Het blokkeren van de signalering gebeurt in de volgende situaties:

 1. Bij de quickscan worden meerdere signalen aangegeven die mogelijk op begaafdheid wijzen, de gebruiker krijgt het advies om direct door te gaan naar de diagnostiek en de signalering wordt geblokkeerd.
 2. Bij Algemeen kiest gebruiker een optie waar tussen haakjes signalering overslaan staat. Er verschijnt dan een tussenscherm met de mededeling dat we u adviseren om op grond van de gegeven antwoorden de signalering over te slaan. Wanneer u dan klikt op de knop signalering overslaan wordt de signalering geblokkeerd.

Waarom geven we gebruikers niet zelf de keuze of ze naar signalering of diagnostiek willen? De signalering is in deze situaties niet het juiste instrument en gebruikers lopen het gevaar dat ze door de signalering in te vullen geen goed advies krijgen over het vervolgtraject en dat leerlingen onterecht niet doorgaan in DHH. De signalering is vooral bedoeld om bij een voorzichtig signaal (van één bron) te kijken of er voldoende indicatie is om door te gaan naar de diagnostiek.  De signalering kijkt vooral naar positieve kenmerken van begaafdheid en is dus niet het geschikte instrument wanneer er vooraf een vermoeden is van bijkomende problematiek (bijvoorbeeld onderpresteren). In beide situaties is het dan ook echt de bedoeling dat gebruikers doorgaan naar de diagnostiek en niet eerst de signalering gaan invullen. Daarnaast bespaart het u natuurlijk ook tijd als u bepaalde onderdelen over kunt slaan.

Ad 1. Wanneer er uit de quickscan naar voren komt dat er meerdere signalen zijn die in de richting van begaafdheid wijzen (=duidelijk vermoeden begaafdheid), dan ga je dus direct door naar de diagnostiek.

Ad 2. Wanneer je bij het onderdeel Algemeen een van de volgende opties aangeeft ga je ook direct door naar de diagnostiek:

 • Er is sprake van een IQ>120 (dan hoort leerling al automatisch tot de doelgroep en is signalering dus niet nodig)
 • Er heeft een vervroegde doorstroming plaatsgevonden (=duidelijk bewijs/vermoeden van begaafdheid en dus is signalering niet nodig)
 • Er is een vermoeden van onderpresteren (=vermoeden problematiek, dan is de signalering als instrument niet geschikt)

omhoog


Doortoetsen

Tijdens het doortoetsen wordt aangegeven dat een leerling een onvoldoende voorsprong heeft op de drie belangrijkste vakgebieden: wat zijn deze drie belangrijkste vakgebieden en waarom moet een leerling een voorsprong hebben van minimaal 6 maanden?
De drie belangrijkste vakgebieden zijn de onderdelen spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Een voorsprong van 0-6 maanden behoren (zeker bij jonge kinderen) nog tot de normale ontwikkelingsverschillen en zijn met een beperkt aantal handgrepen goed op te lossen in de eigen groep. Er wordt pas aangegeven dat er sprake is van een didactische voorsprong wanneer de leerling op alle drie de vakgebieden een voorsprong heeft van meer dan zes maanden. De omvang van de voorsprong heeft dan ook geen betrekking op de vraag of de leerling al dan niet begaafd zou zijn, maar vooral op de vraag welke didactische maatregelen er vervolgens nodig zijn voor de leerling (keuze voor een vervroegde doorstroming of tussen eerste of tweede leerlijn).

Wij zijn met een leerling begonnen met doortoetsen. Moeten we dan alleen de eerstvolgende toets per vak moet afnemen?
In de handleiding beschrijven we dat het belangrijk is de leerling door te toetsen vanaf de eerstvolgende toets (bijvoorbeeld in mei is dat de eindtoets van dat schooljaar) en dan net zo lang door te toetsen totdat de leerling geen I-score meer behaalt. Wanneer de eerstvolgende toets binnen een maand is of wanneer u een grote didactische voorsprong vermoedt, dan kunt u eventueel een toets overslaan. U moet dan wel een resultaat invullen bij de toetsen die u overslaat.

Hoe ver moet men doortoetsen en zijn daar richtlijnen voor?
In principe toetst men net zo lang door tot de leerling geen I-score meer behaald.

Moeten leerlingen die zijn doorgetoetst de CITO toetsen die ze al hebben gemaakt opnieuw maken.
Toetsen die de leerling eerder al op I-niveau heeft gemaakt, hoeven in principe niet opnieuw te worden gemaakt. Toetsen die nog niet op I-niveau zijn gescoord, worden gewoon meegedaan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om opnieuw vooruit te toetsen, dit gebeurt alleen in de module diagnostiek of wanneer er opnieuw een vraag is naar de grootte van de didactische voorsprong.

Ik wil de toetsgegevens groep 3 invullen van een kleuter. Wat moet ik op dit moment kiezen onder start, de huidige maand of de maand waarin de toets normaliter wordt afgenomen?
U vult bij start de datum in dat u begint met het doortoetsen.

Hoe moeten we doortoetsen bij kleuters
Bij kleuters wordt bekeken hoe groot de ontwikkelingsvoorsprong is van een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied. Wij adviseren scholen gebruik te maken van een uitgebreid observatiesysteem zoals bijvoorbeeld Memelink of Kijk. De informatie die u daarmee verzameld is accurater en geeft een beter beeld van de werkelijke ontwikkeling van de leerling. Deze observatiesystemen maken het relatief eenvoudig om de omvang van de voorsprong zoals wij u die vragen om te berekenen, ook aan te kunnen geven. Bij kleuters hoeft alleen te worden doorgetoetst met Cito-toetsen, wanneer de leerling op alle gebieden een ontwikkelingsvoorsprong heeft van meer dan 6 maanden.

We hebben geen doortoetsgegevens ingevuld, kunnen we nu wel verder?
Het doortoetsen is geen verplicht onderdeel (verplichte onderdelen zijn aangegeven met een rood!), dus u kunt gewoon verder met het volgende onderdeel van het protocol.

Kun je resultaten invullen in de tabel doortoetsen, nadat er op een eerdere toets een II-score is ingevuld? Voorbeeld; een leerling behaalt op toets M5 een II-score op de toets E5 een I-score.
Nee, dit kan niet. Wanneer er geen I-score wordt behaald op een toets bij het doortoetsen, adviseren wij om te stoppen met doortoetsen en verschijnt er ook geen invulvakje meer. Dit is omdat we ervan uitgaan dat bij een score lager dan een I-score het frustratieniveau van de leerling behaald is (het niveau waarbij de leerling nog dingen kan leren). Natuurlijk kan het incidenteel voorkomen dat u toch verder wilt toetsen en dat dan blijkt dat de leerling op de volgende toets toch weer een I-score haalt. U kunt deze resultaten dan meenemen in het eindverslag en daar aangeven op welke manier dit eventueel invloed heeft op het advies van het DHH.

Mijn collega heeft een kleuter uit groep 1 doorgetoetst. Midden groep 1 haalde zij een BII voor taal en een AI voor rekenen. Hoe moeten wij dit invoeren?
In principe adviseren wij, in eerste instantie, om het inschatten van het ontwikkelingsniveau te doen aan de hand van de leerling, volgmodel voor kleuters of via het aanbieden van een aantal gerichte taken bij een bepaald ontwikkelingsaspect. In dit geval zou u het resultaat van de toets taal mee kunnen nemen bij uw inschatting van de ontwikkelingsvoorsprong bij het onderdeel  taal/denken. Het resultaat van de toets rekenen kunt u eventueel meenemen bij de onderdelen ordenen, ruimtelijke ontwikkeling en tijdsoriëntatie.  Vooral bij rekenen raden wij u wel aan om breder te kijken dan de toets alleen. Wanneer het hier gaat om een leerling in de eerste helft van groep 1, zou dit resultaat betekenen dat er bij taal/denken geen voorsprong is (is geen I-score behaald) en dat bij de onderdelen die horen bij rekenen de voorsprong op dit moment 0-6 maanden is, maar daar moet nog verder worden doorgetoetst (aangezien er een I-score is behaald).

omhoog


Invullen vragenlijsten

Is het mogelijk om de ouder vragenlijst door vader en moeder apart in te laten vullen?
Dit wordt helaas niet ondersteund door DHH. Bij de signalering en diagnostiek wordt al gebruik gemaakt van meerdere bronnen. Er kan dus altijd gekeken worden of de gegevens van de diverse bronnen met elkaar overeenkomen. U kunt eventueel wel de andere ouder via een verslag laten maken van zijn of haar belangrijkste aandachtspunten.

Is het mogelijk om een datum in te voeren op de vragenlijsten?
Het is niet mogelijk om bij de vragenlijst een datum in te vullen. Het programma geeft in het stappenoverzicht bij het groene vinkje automatisch de datum aan waarop de vragenlijst is afgerond.

Is het mogelijk om achteraf nog antwoorden in de vragenlijsten aan te passen?
Het aanpassen van een antwoord is mogelijk. Aan het eind van elke regel (van een vraag) staat een icoon “bewerken”. Wanneer hierop wordt geklikt kan het antwoord op de betreffende vraag worden gewijzigd. Dit kan niet meer wanneer eenmaal op ‘Vragenlijst afronden’ is geklikt.

Kan er van de digitale versie ook een print gemaakt worden?
Men kan zowel lege als ingevulde vragenlijsten printen door op de printer icoontjes te klikken.

Wordt er een log bijgehouden van verstuurde e-mails?
Nee, van verstuurde e-mails vanuit het DHH wordt geen log bijgehouden.

omhoog


Grafieken en adviezen

Onder de grafiek signalering staat: Algemeen LVS=6.0 wat wordt daar mee bedoeld?
Met de score Algemeen LVS wordt verwezen naar het aantal punten dat is toegekend op basis van de didactische resultaten (dus de resultaten die u vanuit het LVS heeft overgenomen en heeft ingevuld bij de vragenlijst). Te zien aan de score betreft uw vraag het dossier van een leerling in groep 1-2 (voor leerlingen uit hogere groepen wordt naar minder gegevens gevraagd en dus is daarvan ook de maximale score lager). Zie de handleiding voor een overzicht van de normering.

Bij de grafiek leer- en persoonlijkheidseigenschappen is de balk onderaan de tabel groen gekleurd, wat betekent dit?
Het witte deel van de grafiek leer- en persoonlijkheidseigenschappen vertegenwoordigt de leereigenschappen die kenmerkend zijn voor begaafde kinderen, het groene deel van de grafiek vertegenwoordigt het deel waarin de persoonlijkheidskenmerken van begaafde kinderen zijn opgenomen. Voor meer informatie over het onderscheid tussen leer- en persoonlijkheidseigenschappen verwijs ik u naar het boek ‘Passend onderwijs voor begaafde leerlingen’.

Bij advies staat: dat een van de indicatoren in een grensgebied scoort en de overige negatief. Welke indicatoren worden bedoeld en hoe kan ik dit ouders uitleggen?
Met de indicatoren worden bedoeld de drie bronnen: gegevens leerkracht, gegevens ouders en didactische gegevens.

omhoog


Archief

Zijn verwijderde dossiers uit het archief nog terug te halen?
De dossiers die verwijderd zijn uit het Archief kunnen terug gehaald worden via ‘Prullenbak’.

Kan een leerling uit het archief weer teruggezet worden in de groep waaruit ze komt?
Dossiers die reeds in het archief staan en waarmee toch verder gewerkt moet worden, kunnen handmatig weer teruggezet worden bij een leerkracht.

Hoe kan ik verslagen vanuit het archief verplaatsen naar ons digitaal dossier?
Bestanden worden in pdf-format gedownload. Hiervoor moet wel een programma geïnstalleerd zijn op de computer om deze te kunnen bekijken. Een programma dat dit kan is Acrobat Reader. U   U kunt de bestanden vervolgens op iedere gewenste locatie opslaan.

omhoog


Onderpresteren

Klopt het dat het DHH onderpresteerders mist?
Nee, dit klopt niet. In het protocol zijn juist een aantal mogelijkheden opgenomen om onderpresteerders op te sporen. Ten eerste wordt bij het vermoeden van onderpresteren geadviseerd de module signalering over te slaan, omdat het beeld hier nog te globaal is en dat daardoor onderpresteerders gemist kunnen worden. Ten tweede wordt in de fase diagnostiek nadrukkelijk gekeken naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen die kenmerkend zijn voor onderpresteerders en wordt aangegeven of er mogelijk sprake is van onderpresteren. Tot slot kan via het doortoetsen een onderpresteerder opgespoord worden.

Leerlingen die onderpresteren hebben vaak een didactische voorsprong op de groep terwijl de resultaten die passend zijn bij het groepsniveau tegenvallen. Doortoetsen in module 2 is dus een must wanneer men onderpresteerders op wil sporen.

omhoog


Leerlingbegeleiding

Ik heb een leerling waarbij het advies wordt gegeven om het adviestraject vervroegde doorstroming te doorlopen. Waar kan ik dat vinden?
In de module ‘Leerlingbegeleiding’, de eerste optie.

Indien een kind in het verleden een klas heeft overgeslagen, wordt de leerling dan vergeleken met leeftijdgenoten of met groepsgenoten?
Wanneer een leerling eenmaal versneld is, dan wordt de leerling vergeleken met zijn huidige groepsgenoten om vast te stellen of er een voorsprong is.

Beschikt het DHH over een overzicht van criteria wanneer kinderen in aanmerking komen voor leerlijn 1 en leerlijn 2?
In principe ontvangt u na het doorlopen van de module voor diagnostiek voor de leerling een concreet advies in welke leerlijn de leerling kan worden ingedeeld. Globale richtlijn is dat de eerste leerlijn bedoeld is voor begaafde leerlingen en leerlingen met een beperkte didactische voorsprong. De tweede leerlijn is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen en/of leerlingen met een ruime didactische voorsprong. Het protocol onderscheidt op grond van behaalde scores tijdens de fase voor diagnostiek of de leerling mogelijk beter in de eerste of de tweede leerlijn thuishoort. Aanvullend kunnen we nog opmerken dat leerlingen waarbij met name werk- en leerstrategieën nog niet goed zijn ontwikkeld, wat meer moeite hebben om te werken met materialen zoals zijn opgenomen in de tweede leerlijn.

Waarom krijgen leerlingen met een grote didactische voorsprong soms toch het advies om de eerste of tweede leerlijn te volgen.
U krijgt een advies op grond van de gegevens leerkracht, gegevens ouders en huidige didactische gegevens over de te volgen leerlijn. Wanneer er sprake is van een grote didactische voorsprong wordt geadviseerd het adviestraject vervroegde doorstroming te doorlopen. Het is mogelijk dat u daarom ‘strijdige’ adviezen krijgt. Het meest vergaande advies telt in dit geval. Dus wanneer de eerste leerlijn wordt geadviseerd en tevens het advies wordt gegeven om het adviestraject vervroegde doorstroming te doorlopen bekijkt u eerst of een vervroegde doorstroming wenselijk is. Mocht u besluiten de leerling toch in de huidige groep te laten, dan kiest u voor de tweede leerlijn.

Is er in het programma rekening mee gehouden dat een hoogbegaafde leerling dyslectisch zou kunnen zijn? Zo ja, op welke wijze en zijn er dan ook handelingssuggesties voor de school/ leerkracht?
Binnen het protocol is er geen rekening gehouden met het gegeven dat er begaafde leerlingen zijn die niet alleen begaafd zijn, maar waarbij wellicht ook sprake is van een leer- en/of persoonlijkheidsstoornis. Bij het vermoeden van een leerstoornis is het advies dan ook om psychodiagnostisch onderzoek te laten doen. De resultaten van het DHH kunnen eventueel wel gebruikt worden ter ondersteuning van de begeleiding van de leerling.

omhoog


Evaluatie

Ik wil de ouders voor de tweede keer de vragenlijst diagnostiek laten invullen bij de evaluatie op lange termijn. Kan dit ook online worden gedaan? Zo ja, hoe moet ik dit dan activeren?
U klikt bij het stappenoverzicht bij de module evaluatie op de button ‘Uitnodiging naar ouders versturen’. Er verschijnt dan een mail met daarin de inloggegevens, u kunt deze mail naar keuze aanpassen (behalve de inloggegevens).

omhoog


Allerlei

Kan ik een dossier overplaatsen, wanneer een leerling naar een andere school gaat?
Ja, dat kan. U gaat naar ‘Leerlingdossiers’ en klikt op de naam van de leerling. Op het overzicht van de leerling gegevens, klikt u in de groene balk met de naam van de leerling op het oranje pictogram met de twee tegengestelde pijlen (dossier migreren) en u volgt vervolgens de instructies op het scherm. Uiteraard moet de ontvangende school wel beschikken over het DHH.

Is het mogelijk om aan één leerling twee leerkrachten te koppelen?
Ja, via ‘Gebruikersbeheer’ kan de intern begeleider een quickscan of leerlingdossier aan meerdere gebruikers koppelen. De intern begeleider kan automatisch alle dossiers bekijken.

Kan ik meerdere groepen aanmaken van één leerjaar, bijvoorbeeld wanneer er twee groepen 3 zijn?
Ja, u kunt dit doen door bij het invullen van de leerling gegevens bij groep de naam van de groep aan te geven, bijvoorbeeld groep 3 Annemarie. U dient dan wel consequent dezelfde naam in te vullen bij leerlingen van dezelfde groep. U kunt dan bij ‘Leerlingdossiers’ filteren op groep.

Hoe kan ik als intern begeleider een aangemaakte leerling te verwijderen?
Het verwijderen van leerlingen kan bij ‘Leerlingdossiers’. U klikt op het vakje voor de naam van de leerling en klikt vervolgens op het rode pictogram van de prullenbak. U kunt het dossier eventueel weer terugplaatsen via ‘Prullenbak’ op de zwarte menubalk (binnen 90 dagen). U kunt ook verwijderde quickscan of gebruikers op deze manier terugplaatsen.

Kan ik eenmaal verwijderde quickscans, leerlingdossiers of gebruikers weer terugplaatsen?
Ja, u kunt eenmaal verwijderde gegevens terugplaatsen via ‘Prullenbak’ op de zwarte menubalk (binnen 90 dagen). Na deze termijn van 90 dagen worden gegevens definitief verwijderd.

Wordt een dossier automatisch gekoppeld aan mijn duo-leerkracht?
Wanneer u als leerkracht een leerling-dossier aanmaakt in het DHH wordt u automatisch gekoppeld aan dit dossier. Dat geldt niet voor een eventuele duo-leerkracht. De intern begeleider kan via gebruikersbeheer heel eenvoudig de duo-leerkracht ook koppelen aan het dossier.

Hoe kan DHH worden ingezet bij ouders en leerlingen met een anderstalige achtergrond?
De vragenlijsten van het DHH zijn niet beschikbaar in andere talen en deze zullen voorlopig ook niet beschikbaar komen. Het advies is om ouders de vragenlijsten in te laten vullen met ondersteuning van een tolk of iemand uit de omgeving, die ondersteuning kan bieden bij de interpretatie van de vragen. De school kan hierbij eventueel ook een rol spelen. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen vaak de leerling-vragenlijst wel zelfstandig invullen. Mocht dit toch lastig zijn, dan adviseren we om te kiezen voor een gesprek met de leerling aan de hand van de leerling-vragenlijst.
Bij het interpreteren van de gegevens is het belangrijk rekening te houden met de anderstalige achtergrond van leerlingen bij de interpretatie van de resultaten uit het LOVS van de talige vakgebieden (lezen, begrijpen lezen en spelling), dit geldt uiteraard vooral wanneer een leerling nog niet zo lang in Nederland verblijft. Bij uw inschatting van de taalvaardigheden van de leerling kunt u wel meenemen of een leerling de Nederlandse taal sneller leert dan gemiddeld en of de leerling vooral ook de nuances in het taalgebruik snel oppakt (taalinzicht). U kunt kijken of er een discrepantie is tussen de resultaten bij de talige vakgebieden en rekenen, waarbij een zeer goed resultaat op rekenen eventueel een signaal kan zijn van mogelijke begaafdheid. In ieder geval is het advies om de didactische resultaten bij deze leerlingen zelf te interpreteren en niet zomaar de conclusies van het DHH te volgen. Uiteraard kunt u wel gewoon kijken naar de resultaten van ouders en leerkracht op de vragenlijsten bij de leer-en persoonskenmerken. Wel is het goed om hierbij rekening te houden met eventuele cultuurverschillen in de interpretatie van bepaalde persoonskenmerken. U kunt eventuele verschillen in visie tussen ouders en leerkracht zoals altijd ter sprake brengen in het oudergesprek naar aanleiding van de resultaten.

omhoog