Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen rond DHH.


Wat zijn de kosten voor DHH?
Actuele informatie over de kosten voor DHH vindt u op deze pagina.

Hoe kan ik me inschrijven voor een cursus over DHH?
U kunt zich aanmelden voor het cursusaanbod DHH via de site www.dhh-po.nl. Er is een basiscursus voor beginnende gebruikers en er zijn twee verdiepingscursussen gericht op intern begeleiders en gevorderde gebruikers.

Bestaat er en demoversie?
Nee, is geen demoversie beschikbaar. U kunt wel tijdelijk een proeflicentie aanvragen voor DHH bij de uitgever, deze proefversie heeft alle gebruiksmogelijkheden van de reguliere versie. Voor meer informatie over de verschillende onderdelen van DHH zijn een aantal instructie-webinars opgenomen in de bibliotheek van DHH.
Er zijn onder andere filmpjes beschikbaar over het aanmaken van een leerlingdossier, het gebruik van de quickscan en de rol van intern begeleider binnen DHH.

Zijn de gegevens uit DHH ook te integreren in Parnassys?
Alle documenten in DHH kunnen worden opgeslagen als Pdf-bestand. Deze bestanden kunt u koppelen aan uw administratieve systeem. Wel moet u dan bij het wijzigen van de originele bestanden in DHH ook een nieuwe versie van het bestand opnemen in uw administratieve systeem. Er kunnen geen gegevens uit uw administratieve systeem worden ingelezen in DHH.

Hoeveel procent van de leerlingen behoort tot de doelgroep van DHH?
Ongeveer 10-15% van de leerlingen hoort tot de doelgroep van DHH. Dit percentage is afgeleid van de normaalverdeling van de intelligentie.

Hoeveel tijd kost een traject binnen DHH?
Dit is een vraag die lastig te beantwoorden is, omdat er niet één traject is binnen DHH. De gebruiker bepaalt zelf de start in DHH en ook het vervolgtraject.
Het antwoord is daarom beperkt tot het invullen van de gegevens bij de instrumenten voor screening, signalering en diagnostiek.

 • De quickscan vult u in voor alle leerlingen in uw groep en kost per leerling ongeveer 2-3 minuten en voor een groep van 20 leerlingen is dit dus een tijdinvestering van 40-60 minuten (in groep 1 kunt u dit spreiden over 2-3 momenten per schooljaar).
 • De module signalering kost ongeveer 15-20 minuten om in te vullen.
 • De module diagnostiek kost ongeveer 45-60 minuten, waarbij er nog extra tijd nodig kan zijn voor het doortoetsen.

Belangrijk voor de uiteindelijke tijdsinvestering is de keuze van het traject binnen DHH. Wanneer u begint met de quickscan, daarna doorgaat naar de signalering en tenslotte terechtkomt in de diagnostiek kunt u de tijdsinvestering van de afzonderlijke instrumenten bij elkaar optellen. Maar in de praktijk kunt u vaak rechtstreeks door naar de signalering of diagnostiek en gebruikt u dus niet alle instrumenten.  Ook het vervolgtraject kan per leerling enorm verschillen.

Kan ik DHH ook inzetten bij kleuters in groep 1-2?
Ja, dat kan zeker. DHH is een instrument voor leerlingen van groep 1-8.
Er zijn wel wat aanpassingen gemaakt voor groep 1-2 om aan te sluiten bij de specifieke situatie van kleuters.

 • Er is een aparte versie van de quickscan voor groep 1-2, de formulering van de vragen is waar nodig aangepast aan de situatie in groep 1-2.
 • De vragenlijst signalering is identiek voor groep 1-2 en 3-8, omdat hier gevraagd wordt naar leereigenschappen en persoonskenmerken van begaafdheid, deze zijn in principe gelijk voor de verschillende leeftijdsgroepen.
 • Bij de vragenlijst diagnostiek is bij zowel de leerkrachtvragenlijst als de oudervragenlijst waar nodig de formulering van de vragen aangepast aan de situatie in groep 1-2. De interpretatie van de gegevens in de verslagen signalering en diagnostiek verschilt verder niet met groep 3-8.
 • Bij zowel de signalering als de diagnostiek wordt gevraagd naar didactische gegevens. In groep 1-2 wordt hierbij niet gevraagd naar de resultaten op de Cito-toetsen, maar naar een inschatting van het ontwikkelingsniveau van de leerling op een aantal ontwikkelingsgebieden (u kunt deze inschatting maken aan de hand van het door u gebruikte ontwikkelvolgmodel). Ook de tabel doortoetsen ontwikkelingsniveau kunt u invullen aan de hand van uw ontwikkelvolgmodel.
 • Wanneer er bij een leerling voldoende indicatie is van begaafdheid, dan wordt in groep 1-2 het advies gegeven om een breed verrijkingsaanbod aan te bieden (dus er wordt nog geen onderscheid gemaakt in leerlijnen zoals in groep 3-8).
 • Voor het vormgeven van het breed verrijkingsaanbod vindt u in de module leerlingbegeleiding uitgangspunten voor het compacten van het reguliere aanbod in groep 1-2 en suggesties voor verrijking specifiek gericht op groep 1-2 (materialen, sites en boeken).
 • U kunt in groep 1-2 ook gebruik maken van de tips en richtlijnen voor de begeleiding bij de pedagogische handelingssuggesties en de educatieve behoeften.
 • Voor groep 1-2 is een aangepaste versie van de leertrajectkaart en begeleidingstrajectkaart beschikbaar.

Is DHH een geschikt instrument om onderpresteerders op te sporen?
In DHH is specifiek aandacht voor het opsporen van onderpresteerders. Ten eerste wordt bij het vermoeden van onderpresteren geadviseerd de module signalering over te slaan, omdat in de module signalering vooral gekeken wordt naar positieve kenmerken van begaafdheid en daardoor onderpresteerders gemist kunnen worden. Ten tweede wordt in de fase diagnostiek nadrukkelijk gekeken naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen die kenmerkend zijn voor onderpresteerders en wordt bij de conclusies ook specifiek aangegeven of er mogelijk sprake is van onderpresteren. Ook het doortoetsen in de module diagnostiek kan een middel zijn om onderpresteren in kaart te brengen, vandaar dat DHH als advies geeft om ook door te toetsen wanneer de didactische resultaten op het huidige niveau niet op I-niveau zijn.

Kan DHH gebruikt worden als selectie instrument voor een plusgroep?
Ja, dat kan zeker. DHH genereert in principe alle gegevens die nodig zijn voor de selectie van leerlingen voor een plusgroep.
Benodigde gegevens bij aanmelding:

 • Verslag conclusies en grafieken module diagnostiek DHH, inclusief gegevens doortoetsen.

NB: het verslag DHH mag in dit geval niet ouder zijn dan twee jaar (vooral vanwege de pedagogische aandachtspunten) en de doortoetsgegevens moeten recent zijn (maximaal drie maanden oud).
De volgende onderdelen van DHH kunnen opgenomen worden bij de selectiecriteria:

 • Is er voldoende indicatie van begaafdheid
 • Is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong of didactische voorsprong (doortoetsgegevens)
 • Welke didactische aanpassingen worden geadviseerd
 • Wat zijn de aandachtspunten voor de begeleiding

Welke selectiecriteria uiteindelijk gehanteerd worden is uiteraard afhankelijk van de doelstelling van de plusgroep.

Kan DHH gebruikt worden bij de begeleiding van leerlingen in een plusgroep?
Alhoewel DHH zich in eerste instantie richt op de begeleiding van leerlingen in de reguliere groep, zijn er verschillende onderdelen bruikbaar voor leerlingen in een plusgroep. Zo is bij ‘Suggesties voor verrijking’ (onderdeel van de module leerlingebegeleiding) een categorie opgenomen met materiaal voor een plusgroep of bovenschoolse plusklas en ook de onderdelen boeken, tijdschriften en educatief materiaal bieden bruikbare suggesties voor verrijking in een plusgroep. Verder zijn de leertrajectkaart en begeleidingstrajectkaart ook zeer bruikbaar om een plan van aanpak te maken voor leerlingen in een plusgroep en kan deze aanpak ook geëvalueerd worden via de module evaluatie.

Kan ik een leerlingdossier overplaatsen, wanneer een leerling naar een andere school gaat?
Ja, dat is mogelijk. U gaat naar het tabblad ‘Leerlingdossiers’ en klikt op de naam van de leerling. Op het overzicht van de leerling gegevens, klikt u in de groene balk met de naam van de leerling op het oranje pictogram met de twee tegengestelde pijlen (dossier migreren) en u volgt vervolgens de instructies op het scherm. Een voorwaarde is uiteraard dat de ontvangende school moet beschikken over DHH.

Welke rol speelt de leerling binnen DHH?
Uiteraard is de rol van de leerling belangrijk binnen DHH. In de diagnostiek kunnen leerlingen vanaf groep 5 een leerlingvragenlijst invullen, waarin ze kunnen aangeven hoe ze aankijken tegen hun eigen functioneren. Voor leerlingen tot groep 5 adviseren we om een gesprek te voeren met de leerling aan de hand van de vragen van de vragenlijst. De gegevens van de leerling zijn niet verplicht en worden niet meegenomen in de normering, maar we vinden het wel belangrijk om het beeld van de leerling mee te nemen in het traject. In de module evaluatie zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om met de leerling te evalueren, zowel op korte termijn als op lange termijn.

Welke rol spelen ouders binnen DHH?
De inbreng van ouders is erg belangrijk binnen DHH. Zowel in de signalering als de diagnostiek vullen ouders een vragenlijst in. De gegevens van ouders maken onderdeel uit van de verplichte onderdelen, dat betekent dat zonder de gegevens van ouders er geen resultaten gegenereerd worden. Dit is omdat we vinden dat school zonder de input van ouders en informatie over het functioneren van een kind de thuissituatie geen betrouwbaar beeld van de leerling kan krijgen. In de module evaluatie zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om te evalueren met ouders, zowel op korte termijn als op lange termijn.

omhoog