Welke acties zijn er nodig van de intern begeleider/specialist begaafdheid bij de start van het schooljaar:

 1. Controleer bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ of de module signalering of diagnostiek is afgerond door het invullen van het tabblad ‘Afronding module’ bij de resultaten. Wanneer er een zandloper staat achter de module, dan is de module nog niet afgerond;
 2. Plaats de leerlingdossiers van leerlingen die zijn uitgestroomd naar het VO in het archief en zet de overige leerlingdossiers over naar de volgende groep en de nieuwe leerkracht(en);
 3. Plan de momenten in op de toetskalender waarop u binnen uw school de quickscan wilt invullen in groep 1, 3 en 5;
 4. Besteed in de eerste teamvergadering aandacht aan het belang van een goede observatie en de rechtstreekse inzet van de signalering en diagnostiek bij leerlingen waarbij een signaal is van mogelijke begaafdheid;
 5. Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn welke leerlingen in hun groep zijn ingedeeld bij de eerste of tweede leerlijn of bij welke leerlingen sprake is van individuele didactische aanpassingen en vraag of er ondersteuning nodig is bij het opstellen van de aangepaste weektaken;
 6. Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn van de aandachtspunten die er eventueel zijn in de begeleiding van de begaafde leerlingen in hun groep en vraag of er ondersteuning nodig is bij het opstellen van een plan van aanpak.
 • Ad 2. Begin met de dossiers van groep 8 in het archief te plaatsen en vervolgens groep 7 naar groep 8 en zo verder, zo voorkomt u dat dossiers tussen de andere dossiers van een leerjaar terecht komen. U kunt in het archief een map aanmaken ‘Uitstroom groep 8 2020-2021’. Uitleg over het overzetten van dossiers naar de volgende groep en de nieuwe leerkracht(en) vindt u bij de melding die op dit moment verschijnt na het opstarten van de het DHH bij de knop ‘Meer informatie’.
 • Ad 3. Voor het advies over het tijdstip waarop u de quickscan kunt invullen, zie de handleiding van het DHH bladzijde 14 (notabene: de handleiding vindt u in de bibliotheek van het DHH). Zie ook de vraag aan de helpdesk in deze nieuwsbrief.
 • Ad 4. Bij leerlingen waarbij al een signaal is van mogelijke begaafdheid hoeft u de quickscan niet meer in te vullen en gaat u rechtstreeks naar de module signalering (bij een eenzijdig signaal) of naar de module diagnostiek (bij signalen van meerdere bronnen). Als er vanaf groep 6 voor het eerst een signaal is van mogelijke begaafdheid, gaat u altijd direct door naar de module diagnostiek.
 • Ad 5. Het is belangrijk dat er een doorgaande lijn wordt geboden aan begaafde leerlingen wat betreft de aanpassingen in het leerstofaanbod. Dat betekent dat u voor de leerlingen die al zijn ingedeeld in de eerste of tweede leerlijn of waarbij sprake is van individuele didactische aanpassingen, direct na de zomervakantie het aangepaste leerstofaanbod weer opstart. Voor de leerlingen die nog niet zijn ingedeeld in een leerlijn (leerlingen die instromen in groep 3) geeft de leerkracht van groep 1-2 advies aan de leerkracht van groep 3 over de leerlijn waarin de leerling kan starten.  
 • Ad 6. De vorige leerkracht draagt over welke aandachtspunten er zijn ten aanzien van de begeleiding van een leerling. Mocht er een recent diagnostiekverslag beschikbaar zijn, dan kan de nieuwe leerkracht ook zelf aandachtspunten selecteren en een plan van aanpak opstellen (notabene: u kunt hiervoor gebruik maken van de begeleidingstrajectkaart in de module leerlingbegeleiding). Als de diagnostiek meer dan twee jaar geleden is, kunt u ook overwegen om de vragenlijsten uit de module diagnostiek opnieuw in te vullen.