DHH krijgt een nieuwe eigenaar

DHH krijgt een nieuwe eigenaar

Vanaf 1 juli 2024 krijgt Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH ) een nieuwe eigenaar: Topicus Onderwijs. Wij werken al meer dan vijf jaar samen met Topicus als partner op het gebied van schoolkwaliteit. Topicus is expert in het bieden van ICT-oplossingen voor het (basis)onderwijs en daarom een zeer geschikte partij voor DHH. Met hun kennis is de continuïteit voor de toekomst van DHH goed geregeld. Verandert er iets op 1 juli aan DHH? Nee, op 1 juli ziet DHH er nog precies hetzelfde uit en loggen klanten op de gebruikelijke wijze in. De jaarfactuur is al in januari betaald, dus ook financieel en administratief merken klanten daar in 2024 niets van. Sylvia Drent blijft auteur van DHH en verzorgt ook in het nieuwe schooljaar alle cursussen. Deze zijn al beschikbaar op dhh-po.nl/cursusaanbod. Wat verandert er dan wel? Met alle vragen kunnen klanten nog steeds terecht bij de helpdesk. Vanaf 1 juli is de helpdesk voor DHH bereikbaar via Topicus onder de naam servicedesk DHH via telefoonnummer 0570-258003. De servicedesk is iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar. Uiteraard staan deze contactgegevens na de overgang ook in DHH zelf en op deze website. Vanaf 2025 verandert er administratief natuurlijk ook wat. De…

Nieuwe statistieken in DHH

Nieuwe statistieken in DHH

Met ingang van nu zijn er statistieken beschikbaar in DHH die inzicht geven in het gebruik van DHH op leerling-, groeps- en schoolniveau.  Je kunt deze statistieken rechts bovenaan in de zwarte menubalk op het dashboard naast je profiel. Er zijn twee soorten statistieken opgenomen: statistieken op groepsniveau en statistieken op schoolniveau. Bij de statistieken op groepsniveau wordt per groep voor alle actieve leerlingen van de groep (leerlingen waarvoor een dossier is aangemaakt, te vinden bij het tabblad leerlingdossiers), aangegeven welke instrumenten (screening, signalering en diagnostiek) zijn gebruikt en met welk resultaat. Verder is te zien welke keuzes gemaakt zijn bij de didactische aanpak van leerlingen en of er gebruik gemaakt is van de trajectkaarten en de mogelijkheden voor evaluatie. De meeste gegevens voor de statistieken worden automatisch uit DHH gehaald. Nieuw is de korte vragenlijst over de didactische aanpak op het startscherm van de module leerlingbegeleiding. Deze vragenlijst is nodig om statistieken te maken over de didactische aanpak van de leerling (vervroegde doorstroming en de keuze van een leerlijn). Wanneer er wijzigingen zijn in de didactische aanpak kunt u deze aangeven in deze vragenlijst en dan worden de wijzigingen automatisch verwerkt in de statistieken. Het advies is om aan…

Update DHH 25 februari

Update DHH 25 februari

Er heeft weer een update plaatsgevonden op 25 februari 2022. De belangrijkste wijzigingen zijn dit keer bij de module evaluatie. U kunt nu niet alleen evalueren door de vragenlijsten op lange termijn opnieuw in te vullen (ouders en leerkracht), maar de evaluatiemeting wordt ook weergegeven in de begeleidingstrajectkaart, waar u dus uw begeleiding nu gelijk kunt afstemmen op de meest recente gegevens over het functioneren van de leerling. De meeste wijzigingen komt u vanzelf tegen en hebben niet direct consequenties voor de werking van het programma. Onderstaand vindt u een compleet overzicht. U Alle wijzigingen van de update op een rij: Het formulier bij het aanmaken van een nieuw leerlingdossier is gewijzigd. Het hele formulier wordt nu op een scherm weergegeven Bij geslacht is de optie ‘geen keuze’ toegevoegd Schoolverloop is vervangen door de vraag of er afwijkingen zijn geweest in het schoolverloop van de leerling Bij het vak groepsleerkrachten kan de leerkracht nu direct zijn of haar duo-partner toevoegen aan het leerlingdossier Het invullen van het mailadres van ouders is nu verplicht Na het invullen van het onderdeel Algemeen verschijnt er, wanneer u een antwoordoptie gekozen hebt met ‘signalering overslaan’, een tussenscherm waarop wordt aangegeven dat u op grond…

Gebruikers beoordelen DHH positief

Gebruikers beoordelen DHH positief

Aan DHH gebruikers is gevraagd wat ze van het gebruik van DHH vinden, wat ze wel en niet gebruiken. Bijna 70 gebruikers hebben aan het volledige onderzoek meegewerkt. Een aantal uitkomsten uit dit onderzoek vindt u hieronder puntsgewijs terug. Ongeveer de helft van alle respondenten maakt langer dan 5 jaar gebruik van DHH. Meer dan 80% maakt op maandelijkse basis gebruik van DHH, een aantal doen dit wekelijks. Meer dan 90% gebruikt DHH samen met één of meerdere collega’s. Bijna iedereen van deze groep deelt de visie en afweging met elkaar. Van de Quickscan wordt het meest gebruik gemaakt. Dit wordt gevolgd door Diagnostiek en Signalering. Deze onderdelen worden ook goed gewaardeerd in het gebruik. Van de onderdelen van Leerlingbegeleiding wordt het meest gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor compacting, Suggesties voor verrijking en de Pedagogische handelingssuggesties. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten voor DHH als geheel geven is een 7,5. Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft wel eens contact opgenomen met de klantenservice en kregen daar het antwoord dat ze zochten. Bijna 40% van de respondenten heeft ook een DHH cursus gevolgd.

Start het nieuwe schooljaar met het DHH

Start het nieuwe schooljaar met het DHH

Welke acties zijn er nodig van de intern begeleider/specialist begaafdheid bij de start van het schooljaar: Controleer bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ of de module signalering of diagnostiek is afgerond door het invullen van het tabblad ‘Afronding module’ bij de resultaten. Wanneer er een zandloper staat achter de module, dan is de module nog niet afgerond; Plaats de leerlingdossiers van leerlingen die zijn uitgestroomd naar het VO in het archief en zet de overige leerlingdossiers over naar de volgende groep en de nieuwe leerkracht(en); Plan de momenten in op de toetskalender waarop u binnen uw school de quickscan wilt invullen in groep 1, 3 en 5; Besteed in de eerste teamvergadering aandacht aan het belang van een goede observatie en de rechtstreekse inzet van de signalering en diagnostiek bij leerlingen waarbij een signaal is van mogelijke begaafdheid; Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn welke leerlingen in hun groep zijn ingedeeld bij de eerste of tweede leerlijn of bij welke leerlingen sprake is van individuele didactische aanpassingen en vraag of er ondersteuning nodig is bij het opstellen van de aangepaste weektaken; Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn van de aandachtspunten die er eventueel zijn in de begeleiding van…

Welke onderdelen komen aan bod in het eindverslag?

Welke onderdelen komen aan bod in het eindverslag?

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het eindverslag (niet alle onderdelen hoeven van toepassing te zijn): Grafiek leer- en persoonlijkheidseigenschappen: verschil tussen de leer- en persoonlijkheidskenmerken verschillen beeld ouders-leerkracht analyse en interpretatie Clusters (PM-WL-SF-Z-P): samenvatting resultaten clusters (ook bijvoorbeeld homogeen of disharmonisch beeld) verschillen beeld ouders-leerkracht opvallende items (bijvoorbeeld overeenkomstige zorgitems) analyse en interpretatie clusters Onderpresteren-faalangst: samenvatting resultaten analyse en interpretatie gegevens Didactische gegevens: samenvatting resultaten (huidige didactische gegevens en doortoetsgegevens) analyse en interpretatie gegevens Leerling gesprek (groep 1-4) of leerling vragenlijst (groep 5-8): samenvatting resultaten analyse en interpretatie gegevens Algemene conclusie (eindconclusie naar aanleiding van diagnostiek): conclusie begaafdheid is er aanleiding voor extern onderzoek? conclusie didactische aanpak conclusie pedagogische aanpak

Vernieuwingen trajectkaarten

Vernieuwingen trajectkaarten

In de module leerlingbegeleiding is een leertrajectkaart (voor de didactische aanpak) en een begeleidingstrajectkaart (voor de pedagogische aanpak) opgenomen, die zijn bedoeld als individueel handelingsplan waarin u de aanpak van de leerling uitgebreid kunt beschrijven. Deze trajectkaarten hebben een nieuw format gekregen, waardoor ze interactiever en gebruiksvriendelijker zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van alle vernieuwingen. Aanpassing tabblad ‘Conclusie’: Het tabblad ‘Conclusie’ (bij de resultaten) is gewijzigd in ‘Afronding module’, dit om verwarring te voorkomen met de conclusie van het eindverslag. Aanpassingen eindverslag: U kunt nu aangeven wie het verslag schrijft en de datum waarop het verslag geschreven wordt; Tekst uit vakken ‘Toelichting van de school’ wordt automatisch opgenomen boven het desbetreffende tekstvak bij ‘Schrijven eindverslag’. Wanneer er nog niets is ingevuld in het tekstvak, dan wordt de tekst ook in het tekstvak geplaatst. U kunt deze tekst zelf aanvullen of wijzigen; De algemene conclusie is opgedeeld in een aantal deelconclusies, zodat u alle belangrijke informatie meeneemt in de conclusie; Het format van de printversie van het eindverslag is vernieuwd, zodat het er meer representatief uitziet voor het geval u het verslag aan ouders mee wilt geven. Aanpassingen leertrajectkaart: U kunt via een harmonicamenu per vakgebied de volgende onderdelen…

Nieuwe deelconclusies in het eindverslag

Nieuwe deelconclusies in het eindverslag

In het eindverslag zijn bij de algemene conclusie een aantal deelconclusies opgenomen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke onderdelen aan bod komen bij de conclusie. Het gaat om deze deelconclusies: Conclusie begaafdheid  Is er aanleiding voor extern onderzoek? Zo ja, wat wilt u laten onderzoeken? Conclusie didactische aanpak  Conclusie pedagogische aanpak 

Nieuwe verdiepingscursus beschikbaar

Nieuwe verdiepingscursus beschikbaar

Het cursusaanbod DHH is tot nu toe een succes. In de afgelopen periode hebben een flink aantal nieuwe gebruikers en meer ervaren gebruikers gebruik gemaakt van dit aanbod. Nu is daar een nieuwe verdiepingscursus bijgekomen over het opstellen van een handelingsplan na de analyse van de gegevens in het verslag diagnostiek. In deze cursus komt vooral het vormgeven van de begeleiding van de leerling aan bod, zowel didactisch als pedagogisch en de rol die DHH daarbij kan spelen via de module leerlingbegeleiding. Ook in deze cursus wordt weer gewerkt met eigen casuïstiek. De eerste gelegenheid is online op woensdag 26 mei. Na de zomervakantie zullen er naar verwachting ook weer live cursussen gepland worden. Graag wijzen we u op de nieuwe data en locaties van de Basiscursus DHH en de Verdiepingscursus DHH voor de tweede helft van het schooljaar 2020-2021.Klik hier voor het aanmeldformulier en de cursusdata.

Review DHH door Sandra Veger van De Wielerbaan in Enschede

Review DHH door Sandra Veger van De Wielerbaan in Enschede

Sandra Veger (leerkracht en intern begeleider van ‘De Wielerbaan’) over haar ervaringen met DHH: “Het DHH is voor ons als school een waardevol instrument welke we inzetten bij talentontwikkeling en (hoog) begaafdheid. Het instrument helpt ons om de vermoedens van eventuele begaafdheid verder te onderzoeken en/ of het onderwijs voor deze leerlingen ‘passend’ te maken. Het fijne is dat het ondersteuning kan bieden en inzicht kan geven aan zowel ouders als leerkrachten en wij hierin samen kunnen optrekken. De begeleiding van begaafde kinderen is een ingewikkelde uitdaging. Aansluiten bij de didactische behoefte blijkt vaak niet voldoende. Om die reden is het juist fijn dat het protocol ons inzicht geeft in de persoonlijkheidskenmerken van de leerling en de aansluitende pedagogische behoefte.  Door middel van de prachtige sterkte- en zwakteanalyse, wordt het maken van een ‘plan van aanpak’ voor de leerling, vrij eenvoudig. Zo kan iedere collega door het volgen van de stappen in het protocol, tevens antwoorden vinden op welke wijze ze het compacten en verrijken in de groep vorm kunnen geven. In de vernieuwde versie van het DHH zijn hiervoor handige formats opgenomen voor zowel de didactische als de pedagogische handelingsplannen. Met het oog op de mogelijke risico’s bij (hoog)begaafde…