Start het nieuwe schooljaar met het DHH

Start het nieuwe schooljaar met het DHH

Welke acties zijn er nodig van de intern begeleider/specialist begaafdheid bij de start van het schooljaar: Controleer bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ of de module signalering of diagnostiek is afgerond door het invullen van het tabblad ‘Afronding module’ bij de resultaten. Wanneer er een zandloper staat achter de module, dan is de module nog niet afgerond; Plaats de leerlingdossiers van leerlingen die zijn uitgestroomd naar het VO in het archief en zet de overige leerlingdossiers over naar de volgende groep en de nieuwe leerkracht(en); Plan de momenten in op de toetskalender waarop u binnen uw school de quickscan wilt invullen in groep 1, 3 en 5; Besteed in de eerste teamvergadering aandacht aan het belang van een goede observatie en de rechtstreekse inzet van de signalering en diagnostiek bij leerlingen waarbij een signaal is van mogelijke begaafdheid; Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn welke leerlingen in hun groep zijn ingedeeld bij de eerste of tweede leerlijn of bij welke leerlingen sprake is van individuele didactische aanpassingen en vraag of er ondersteuning nodig is bij het opstellen van de aangepaste weektaken; Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn van de aandachtspunten die er eventueel zijn in de begeleiding van…

Welke onderdelen komen aan bod in het eindverslag?

Welke onderdelen komen aan bod in het eindverslag?

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het eindverslag (niet alle onderdelen hoeven van toepassing te zijn): Grafiek leer- en persoonlijkheidseigenschappen: verschil tussen de leer- en persoonlijkheidskenmerken verschillen beeld ouders-leerkracht analyse en interpretatie Clusters (PM-WL-SF-Z-P): samenvatting resultaten clusters (ook bijvoorbeeld homogeen of disharmonisch beeld) verschillen beeld ouders-leerkracht opvallende items (bijvoorbeeld overeenkomstige zorgitems) analyse en interpretatie clusters Onderpresteren-faalangst: samenvatting resultaten analyse en interpretatie gegevens Didactische gegevens: samenvatting resultaten (huidige didactische gegevens en doortoetsgegevens) analyse en interpretatie gegevens Leerling gesprek (groep 1-4) of leerling vragenlijst (groep 5-8): samenvatting resultaten analyse en interpretatie gegevens Algemene conclusie (eindconclusie naar aanleiding van diagnostiek): conclusie begaafdheid is er aanleiding voor extern onderzoek? conclusie didactische aanpak conclusie pedagogische aanpak

Vernieuwingen trajectkaarten

Vernieuwingen trajectkaarten

In de module leerlingbegeleiding is een leertrajectkaart (voor de didactische aanpak) en een begeleidingstrajectkaart (voor de pedagogische aanpak) opgenomen, die zijn bedoeld als individueel handelingsplan waarin u de aanpak van de leerling uitgebreid kunt beschrijven. Deze trajectkaarten hebben een nieuw format gekregen, waardoor ze interactiever en gebruiksvriendelijker zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van alle vernieuwingen. Aanpassing tabblad ‘Conclusie’: Het tabblad ‘Conclusie’ (bij de resultaten) is gewijzigd in ‘Afronding module’, dit om verwarring te voorkomen met de conclusie van het eindverslag. Aanpassingen eindverslag: U kunt nu aangeven wie het verslag schrijft en de datum waarop het verslag geschreven wordt; Tekst uit vakken ‘Toelichting van de school’ wordt automatisch opgenomen boven het desbetreffende tekstvak bij ‘Schrijven eindverslag’. Wanneer er nog niets is ingevuld in het tekstvak, dan wordt de tekst ook in het tekstvak geplaatst. U kunt deze tekst zelf aanvullen of wijzigen; De algemene conclusie is opgedeeld in een aantal deelconclusies, zodat u alle belangrijke informatie meeneemt in de conclusie; Het format van de printversie van het eindverslag is vernieuwd, zodat het er meer representatief uitziet voor het geval u het verslag aan ouders mee wilt geven. Aanpassingen leertrajectkaart: U kunt via een harmonicamenu per vakgebied de volgende onderdelen…

Nieuwe deelconclusies in het eindverslag

Nieuwe deelconclusies in het eindverslag

In het eindverslag zijn bij de algemene conclusie een aantal deelconclusies opgenomen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke onderdelen aan bod komen bij de conclusie. Het gaat om deze deelconclusies: Conclusie begaafdheid  Is er aanleiding voor extern onderzoek? Zo ja, wat wilt u laten onderzoeken? Conclusie didactische aanpak  Conclusie pedagogische aanpak 

Nieuwe verdiepingscursus beschikbaar

Nieuwe verdiepingscursus beschikbaar

Het cursusaanbod DHH is tot nu toe een succes. In de afgelopen periode hebben een flink aantal nieuwe gebruikers en meer ervaren gebruikers gebruik gemaakt van dit aanbod. Nu is daar een nieuwe verdiepingscursus bijgekomen over het opstellen van een handelingsplan na de analyse van de gegevens in het verslag diagnostiek. In deze cursus komt vooral het vormgeven van de begeleiding van de leerling aan bod, zowel didactisch als pedagogisch en de rol die DHH daarbij kan spelen via de module leerlingbegeleiding. Ook in deze cursus wordt weer gewerkt met eigen casuïstiek. De eerste gelegenheid is online op woensdag 26 mei. Na de zomervakantie zullen er naar verwachting ook weer live cursussen gepland worden. Graag wijzen we u op de nieuwe data en locaties van de Basiscursus DHH en de Verdiepingscursus DHH voor de tweede helft van het schooljaar 2020-2021.Klik hier voor het aanmeldformulier en de cursusdata.

Review DHH door Sandra Veger van De Wielerbaan in Enschede

Review DHH door Sandra Veger van De Wielerbaan in Enschede

Sandra Veger (leerkracht en intern begeleider van ‘De Wielerbaan’) over haar ervaringen met DHH: “Het DHH is voor ons als school een waardevol instrument welke we inzetten bij talentontwikkeling en (hoog) begaafdheid. Het instrument helpt ons om de vermoedens van eventuele begaafdheid verder te onderzoeken en/ of het onderwijs voor deze leerlingen ‘passend’ te maken. Het fijne is dat het ondersteuning kan bieden en inzicht kan geven aan zowel ouders als leerkrachten en wij hierin samen kunnen optrekken. De begeleiding van begaafde kinderen is een ingewikkelde uitdaging. Aansluiten bij de didactische behoefte blijkt vaak niet voldoende. Om die reden is het juist fijn dat het protocol ons inzicht geeft in de persoonlijkheidskenmerken van de leerling en de aansluitende pedagogische behoefte.  Door middel van de prachtige sterkte- en zwakteanalyse, wordt het maken van een ‘plan van aanpak’ voor de leerling, vrij eenvoudig. Zo kan iedere collega door het volgen van de stappen in het protocol, tevens antwoorden vinden op welke wijze ze het compacten en verrijken in de groep vorm kunnen geven. In de vernieuwde versie van het DHH zijn hiervoor handige formats opgenomen voor zowel de didactische als de pedagogische handelingsplannen. Met het oog op de mogelijke risico’s bij (hoog)begaafde…

Tip bij gebruik DHH: Invullen vragenlijsten signalering en diagnostiek

Tip bij gebruik DHH: Invullen vragenlijsten signalering en diagnostiek

Met enige regelmaat krijgen we vragen over het invullen van de vragenlijsten in de signalering en diagnostiek door ouders en duo-leerkrachten. Er is namelijk maar één vragenlijst voor ouders en maar één vragenlijst voor de leerkracht. Dit willen we ook zo houden, omdat het toevoegen van meer bronnen de conclusies van het protocol onoverzichtelijk en dus minder betrouwbaar maakt. Wat is dan ons advies? Zowel voor ouders als voor duo-leerkrachten is in principe het advies om de lijst in te laten vullen door één van de ouders en één van de leerkrachten, bij voorkeur de ouder of leerkracht die het kind of de leerling het meeste ziet of meemaakt. Wanneer twee mensen de lijst invullen die in grote lijnen hetzelfde beeld hebben van het kind of de leerling, dan is er geen probleem.  Er ontstaat wel een probleem wanneer ouders of duo-leerkrachten het niet met elkaar eens zijn over het beeld dat zij hebben van het kind of de leerling. Dan zal er vaak een soort gemiddelde worden ingevuld en dit zegt niets meer over het kind of de leerling. Nu kunnen we ons voorstellen dat ouders het soms toch prettig vinden om allebei de lijst in te vullen. In…

Trainer Annita Smit stelt zich voor

Trainer Annita Smit stelt zich voor

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Annita Smit. Ik woon in Groningen en heb mijn praktijk in Hoogeveen aan de Brinkstraat 36. Hier coach en begeleid ik jongeren en volwassenen die vastlopen in het onderwijs​, in hun persoonlijke ontwikkeling en/of opvoeding. In Amersfoort​ ben ik ook regelmatig te vinden voor coaching trajecten. In mijn praktijk ontmoet ik veel mensen die (hoog)begaafd zijn, wat op zich niet zo raar is. ​Na 30 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, heb ik mij in 2011 t/m 2013 geschoold bij Slim! Educatief in hoogbegaafdheid. Ik mag me dan ook specialist begaafdheid en specialist begaafd en speciaal noemen. In die periode heb ik ook een stappenplan diagnostische gesprekken met (hoog)begaafde kinderen in boekvorm uitgegeven ​genaamd ‘Luister en zie mij’. Na jaren in het basisonderwijs te hebben gewerkt, verschillende plusklassen te hebben gedraaid ben ik sinds kort volledig gestopt met lesgeven. Het biedt me de mogelijkheid om mij geheel te kunnen richten op coachingstrajecten, het geven van workshops en trainingen.  In september start ik als gecertificeerd trainer van het DHH in Noord Nederland. Het betreft de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Waddeneilanden, Noordoostpolder, het noorden van Overijsel (boven Zwolle) en Noord-Holland. Hier heb ik ontzettend veel zin in. Allereerst ​kijk ik uit…

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. U treft op het dashboard twee meldingen aan. U kunt de dossiers weer overzetten naar de nieuwe groep en leerkracht. Aanvullingen bij de compactingrichtlijnen (nieuwe versies van Wereld in getallen en Pluspunt) en suggesties voor verrijking. Op dit moment lopen we alle recensies voor verrijkingsmateriaal na en waar nodig vullen we deze aan met actuele informatie, zodat u over de meest recente gegevens blijft beschikken. Materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, worden verwijderd en daar komen weer nieuwe materialen voor in de plaats. Suggesties van sites of boeken met praktische tips of ideeën voor leerkrachten ten aanzien van verrijkingsonderwijs zijn welkom! Wij kunnen deze gebruiken  in de nieuwe rubrieken bij de suggesties voor verrijking ‘Boeken’ en ‘Sites’.

Update signalering en diagnostiek

Update signalering en diagnostiek

Op woensdag 8 mei (in loop van de middag) wordt er een nieuwe update van de signalering en diagnostiek doorvoeren in het protocol. Wat gaat er veranderen? Alle teksten van de module signalering en diagnostiek zijn vernieuwd. Bij de richtlijnen vindt u nu wat meer uitleg over hoe u de scores kunt interpreteren en hoe de adviezen tot stand komen. De teksten zijn wat korter en bondiger geworden en u krijgt nu ook duidelijker aangegeven welke stappen u kunt zetten in het vervolgtraject van de begeleiding van de leerling. Er zijn een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Dit betreft vooral de grenswaarden, die nu consequent op dezelfde manier gehanteerd worden. Bij grensgevallen vindt nu in de module signalering een hertelling plaats waarbij vooral gekeken werd of de leerling een hoge score haalt op de leereigenschappen. Deze hertelling vindt nu ook plaats in de module diagnostiek. Door deze hertelling kunnen we nu bij grensgevallen ook duidelijkere adviezen geven over het vervolgtraject. De normering bij faalangst en onderpresteren is wat vereenvoudigd en er wordt ook duidelijker uitgelegd hoe de conclusies tot stand komen. Hier waren in het verleden veel vragen over van gebruikers. Onder het kopje ‘Richtlijnen’ vindt u nu…