Het mysterie van de zandlopers

Het mysterie van de zandlopers

Sylvia Drent (auteur van DHH) beantwoordt een veelvoorkomende vraag: Ik kom in de praktijk vaak de volgende vragen tegen, ‘Wat betekent het wanneer er een zandloper staat achter een dossier bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ en waarom kan ik het dossier dan niet verplaatsen naar de volgende groep’? Wanneer er een zandloper achter een dossier staat betekent dit dat de module die wordt aangegeven in het overzicht (signalering of diagnostiek) nog niet is afgerond en dit kan twee oorzaken hebben: De fase van het invullen van de (verplichte) gegevens is nog niet voltooid (geen roze balk); De conclusie is nog niet ingevuld (wanneer je op roze balk met resultaten klikt, is het tabblad ‘Conclusie’ rood). Het invullen van de conclusie is verplicht omdat dit het programma het signaal geeft dat de module is afgerond en dat is belangrijk voor het vervolgtraject. Een andere reden is dat we graag willen dat u nadenkt over het feit of u zich kunt vinden in de adviezen van het DHH of dat u redenen heeft om van dit advies af te wijken. U kunt het probleem van de zandlopers oplossen door de volgende stappen te doorlopen: Open het dossier waar een zandloper achter staat; Kijk…

Vernieuwingen DHH

Vernieuwingen DHH

Er worden en zijn weer diverse vernieuwingen in DHH doorgevoerd. We zetten ze voor je op een rijtje: Op dit moment zijn we druk bezig met het updaten van de teksten bij de module signalering en diagnostiek en tegelijk worden er een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Zo worden de grenswaarden nu consequent meegeteld bij het interval erboven en zijn er wat aanpassingen gemaakt om de normering bij faalangst en onderpresteren te vereenvoudigen, zodat deze wat duidelijker zijn voor gebruikers. Deze aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot opvallende verschillen in de richtlijnen en adviezen. Bovengenoemde aanpassingen worden alleen doorgevoerd bij nieuw aan te maken dossiers. Op dit moment is de verwachting dat deze aanpassingen eind maart zichtbaar zijn voor gebruikers. Begin 2019 zijn er bij het onderdeel ‘Suggesties voor verrijking’ ook nieuwe materiaalrecensies te vinden, onder andere bij de categorie ‘leren leren’. Verder wordt een nieuwe categorie toegevoegd bij de materiaalrecensies, waarin we boeken en websites gaan opnemen die interessante informatie bieden voor leerkrachten op het gebied van begaafdheid en het begeleiden van begaafde leerlingen. Er verschijnt een nieuwe versie van de handleiding (versie 1.2) wanneer bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd. Verder is de hele handleiding weer even…

Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?

Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?

In de komende editie van het tijdschrift Educatiehelden willen we graag gebruikers van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) de gelegenheid geven om vragen te stellen over het onderwerp ‘Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?’. Hierbij kunt je denken onder andere denken aan vragen over de volgende onderwerpen: aanpassingen in het leerstofaanbod voor slimme kleuters; individuele of structurele aanpassingen; opstellen van vaste onderwijsarrangementen in groep 3-8; vragen over het gebruik van de compactingrichtlijnen en verrijkingssuggesties in het DHH. Deze vragen zullen beantwoord worden door Sylvia Drent, auteur van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) en adviseur primair onderwijs op het gebied van begaafdheid. Het tijdschrift Educatiehelden wordt verspreid onder alle basisscholen in Nederland en verschijnt in januari 2019. Stuur je vraag vóór 15 oktober 2018 naar Susanne Gerritsen.

Update DHH november 2017

Update DHH november 2017

In november 2017 zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen in DHH verwerkt: Instructievideo’s in Bibliotheek: De eerste instructiefilm die is opgenomen gaat over het gebruik van de quickscan. Hierna zal er iedere 1-2 maanden een nieuwe instructievideo worden opgenomen, waarin het gebruik van een bepaald onderdeel van het DHH wordt toegelicht. Tabbladen Dashboard: Zoals u wellicht al hebt gemerkt is de volgorde van de tabbladen op het Dashboard aangepast. Nu staat als eerste het tabblad ‘Quickscan’ en daarna het tabblad ‘Leerlingdossiers’ (was eerst omgekeerd). Dit is gedaan omdat het aanmaken van een quickscan altijd vooraf gaat aan het aanmaken van een leerlingdossier, tenzij er gestart wordt met een andere module van DHH. Lay-out leertrajectkaarten groep 1-2 en 3-8: Bij de leertrajectkaarten is het nu heel gemakkelijk om leerdoelen toe te voegen bij de verschillende onderdelen van het verrijkingsaanbod. Bij groep 1-2 gaat het alleen om algemene leerdoelen, bij groep 3-8 is er ook de mogelijkheid om per vakgebied leerstof specifieke doelen toe te voegen. Nieuwe versies van een leerlingdossier verwijderen: Op verzoek van gebruikers is de mogelijkheid opgenomen om een (per ongeluk) nieuw aangemaakte versie van een leerlingdossier te verwijderen. U kunt alleen de laatst aangemaakte versie verwijderen via het…

Interview met Lucienne van Summeren van de Paschalisschool

Interview met Lucienne van Summeren van de Paschalisschool

Kunt u uzelf kort beschrijven? “Ik ben Lucienne van Summeren en ben werkzaam op de Paschalisschool als intern begeleider groep 3-8.” Hoe vaak maakt u gebruik van DHH? “Het DHH is opgenomen binnen de jaarcyclus van het volgen van leerlingen. Hierbij staat voor de groepen 1-3-5 de quickscan gepland. Daarnaast wordt schoolbreed het compacten en verrijkingsaanbod ingezet. Op dit moment voor rekenen en spelling eerste leerlijn, maar dit wordt uitgebreid volgens het beleidsplan dat, samen met Sylvia Drent, is opgesteld.”   Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom? “De quickscan wordt als eerste signaleringsinstrument gebruikt. Het vervolg is afhankelijk van wat daaruit aangegeven wordt. In hogere groepen merken we dat de diagnostiek vaker ingezet wordt dan de signalering omdat er dan al meer toetsresultaten zijn. Daarnaast wordt het onderdeel compacten/verrijken schoolbreed ingezet en bekeken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en hoe hierbij aangesloten kan worden.”   Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen? “Onlangs hebben we het DHH ingezet om zicht te krijgen op het wel/niet laten versnellen van een leerling. Het hele traject is doorlopen, waarbij het programma ons vraagt kritisch te…

Interview met Sandy Tangelder van IKC de Meeander Varsseveld

Interview met Sandy Tangelder van IKC de Meeander Varsseveld

Kunt u uzelf kort beschrijven? “Ik ben Sandy Tangelder, leerkracht  op IKC de Meeander Varsseveld, leerkracht groep 4, leerkracht plusgroep en hoogbegaafdheidsspecialist.”   Hoe vaak maakt u gebruik van DHH? “Soms wekelijks, soms maandelijks, dit is afhankelijk van welke cases er lopen.”   Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom? “Diagnostiek en lijst met geschikte materialen. Diagnostiek omdat ik de leerkracht begeleid tijdens deze fase; hulp bij interpretatie en het schrijven van het verslag. De lijst met geschikte materialen om te kijken of er weer wat nieuws bij staat.”   Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen? “Toen we het DHH invoerden, hebben we de hele school gescreend. Dankzij het DHH hebben we 3 kinderen ontdekt die al zover voorliepen op de leerstof en alle positieve  eigenschappen hadden om een klas over te slaan. We signaleren deze kinderen nu veel eerder. Jongen, nu groep 4, is er in groep 1 door het DHH uitgepikt als mogelijk begaafde leerling.  Zowel ouders als leerkracht zagen veel kenmerken.  In groep 1 en 2 heeft hij een verrijkend aanbod gehad. In groep 3 hadden we het idee…

Nieuwe compactingsrichtlijnen en verrijkingssugesties en zoekfunctie

Nieuwe compactingsrichtlijnen en verrijkingssugesties en zoekfunctie

In augustus 2017 zijn in DHH nieuw toegevoegd: Compactingrichtlijnen Toegevoegde richtlijnen: Compacten rekenen: Getal & Ruimte Junior Compacting Taal: nu Compacting spelling: nu Compacting begrijpend lezen: Lezen=Weten Leeslink ABCDE 2 Verbetering zoekfunctie: Verschillende versies van een methode staan nu bij elkaar. Methoden staan op alfabetische volgorde en de versies op jaar van uitgifte (meest recente bovenaan). Methoden ouder dan 20 jaar verwijderd, u kunt deze compactingrichtlijnen eventueel nog via de helpdesk opvragen. De uitgangspunten voor compacten staan nu alleen vermeld bij de optie ‘Andere methode (methode staat er niet bij)’.   Verrijkingssuggesties Toegevoegde recensies: Groep 3-8 Begrijpend lezen incidenteel inzetbaar: Leeskrakers 3 en 4 Breinkrakers 2 en 3 (Begrijpend lezen incidenteel eerste leerlijn) Taalvaardigheden: Denken over Taal Taalmaker Vakoverstijgend: Topklassers groep 5-6 Verbetering zoekfunctie: Verschillende versies van een materiaal staan nu bij elkaar. Materialen staan op alfabetische volgorde. Er is een aparte kop voor incidenteel inzetbaar materiaal, dit is nu niet langer ingedeeld per leerlijn.  

Update DHH maart 2017

Update DHH maart 2017

Het DHH is volop in beweging. Met ingang van maart 2017 zijn de volgende wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd in het protocol: Er is een prullenbakfunctie opgenomen, zodat u onder andere verwijderde quickscans, dossiers en gebruikers teruggeplaatst kunnen worden. De gegevens blijven 90 dagen bewaard, daarna zijn ze definitief niet meer terug te halen. U vindt de prullenbakfunctie bovenaan in de zwarte balk, links van het tabblad Gebruikersbeheer. (deze functie is alleen toegankelijk voor intern begeleiders) Oude trajectkaarten kunnen eventueel verwijderd worden. Deze kunnen echter niet terug gezet worden via het tabblad Prullenbak. Bij de module signalering en diagnostiek verschijnt de datum waarop de module is afgerond (=datum waarop de roze balk Bekijken resultaten verschijnt) in het stappenoverzicht in de groene balk met titel Resultaten. De datum verschijnt ook op het voorblad van de rapportage. Op veel plaatsen waar een groen vinkje verschijnt, nadat u iets heeft ingevuld kunt u door met de cursor op het vinkje te gaan staan de datum zien waarop het desbetreffende onderdeel is ingevuld. Bij de quickscan kunt u per kind zien wanneer u de quickscan heeft ingevuld via het groene vinkje achter de naam van de leerling. De intern begeleider kan bij het tabblad Profiel het totaal…

Nieuwe compacten en verrijkingssuggesties

Nieuwe compacten en verrijkingssuggesties

In DHH zijn nieuwe compacten zaakvakken en verrijkingssuggesties voor alle groepen toegevoegd. Hieronder vindt u een overzicht.   Compacten zaakvakken: Toegevoegd: Wijzer!-serie (Noordhoff) De Zaken van Zwijsen (Zwijsen) Blink Wereld (Blink) Nieuwe versie Meander-Brandaan-Naut (Malmberg) Alle methoden zaakvakken bijgewerkt naar laatste versie Zoekfunctie verbeterd   Verrijkingssuggesties: Groep 1-2 Toegevoegd: Leren programmeren: Super Scratch Jr (aanvullend op curriculum) Nadenksels (ontwikkelingsgebied overstijgend) slimmekleuters.nl (ontwikkelingsgebied overstijgend) kleuteruniversiteit.nl (ontwikkelingsgebied overstijgend) Groep 3-8 Toegevoegd: Plustaak Taal vernieuwd (taalvaardigheden) Plustaak Lezen vernieuwd (begrijpend lezen) Leren programmeren (aanvullend op curriculum-programmeren) Super Scratch Programmeeravontuur (aanvullend op curriculum-programmeren) Soy Don Toro (aanvullend op curriculum-vreemde talen)