Review DHH door Sandra Veger van De Wielerbaan in Enschede

Review DHH door Sandra Veger van De Wielerbaan in Enschede

Sandra Veger (leerkracht en intern begeleider van ‘De Wielerbaan’) over haar ervaringen met DHH: “Het DHH is voor ons als school een waardevol instrument welke we inzetten bij talentontwikkeling en (hoog) begaafdheid. Het instrument helpt ons om de vermoedens van eventuele begaafdheid verder te onderzoeken en/ of het onderwijs voor deze leerlingen ‘passend’ te maken. Het fijne is dat het ondersteuning kan bieden en inzicht kan geven aan zowel ouders als leerkrachten en wij hierin samen kunnen optrekken. De begeleiding van begaafde kinderen is een ingewikkelde uitdaging. Aansluiten bij de didactische behoefte blijkt vaak niet voldoende. Om die reden is het juist fijn dat het protocol ons inzicht geeft in de persoonlijkheidskenmerken van de leerling en de aansluitende pedagogische behoefte.  Door middel van de prachtige sterkte- en zwakteanalyse, wordt het maken van een ‘plan van aanpak’ voor de leerling, vrij eenvoudig. Zo kan iedere collega door het volgen van de stappen in het protocol, tevens antwoorden vinden op welke wijze ze het compacten en verrijken in de groep vorm kunnen geven. In de vernieuwde versie van het DHH zijn hiervoor handige formats opgenomen voor zowel de didactische als de pedagogische handelingsplannen. Met het oog op de mogelijke risico’s bij (hoog)begaafde…

Tip bij gebruik DHH: Invullen vragenlijsten signalering en diagnostiek

Tip bij gebruik DHH: Invullen vragenlijsten signalering en diagnostiek

Met enige regelmaat krijgen we vragen over het invullen van de vragenlijsten in de signalering en diagnostiek door ouders en duo-leerkrachten. Er is namelijk maar één vragenlijst voor ouders en maar één vragenlijst voor de leerkracht. Dit willen we ook zo houden, omdat het toevoegen van meer bronnen de conclusies van het protocol onoverzichtelijk en dus minder betrouwbaar maakt. Wat is dan ons advies? Zowel voor ouders als voor duo-leerkrachten is in principe het advies om de lijst in te laten vullen door één van de ouders en één van de leerkrachten, bij voorkeur de ouder of leerkracht die het kind of de leerling het meeste ziet of meemaakt. Wanneer twee mensen de lijst invullen die in grote lijnen hetzelfde beeld hebben van het kind of de leerling, dan is er geen probleem.  Er ontstaat wel een probleem wanneer ouders of duo-leerkrachten het niet met elkaar eens zijn over het beeld dat zij hebben van het kind of de leerling. Dan zal er vaak een soort gemiddelde worden ingevuld en dit zegt niets meer over het kind of de leerling. Nu kunnen we ons voorstellen dat ouders het soms toch prettig vinden om allebei de lijst in te vullen. In…

Trainer Annita Smit stelt zich voor

Trainer Annita Smit stelt zich voor

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Annita Smit. Ik woon in Groningen en heb mijn praktijk in Hoogeveen aan de Brinkstraat 36. Hier coach en begeleid ik jongeren en volwassenen die vastlopen in het onderwijs​, in hun persoonlijke ontwikkeling en/of opvoeding. In Amersfoort​ ben ik ook regelmatig te vinden voor coaching trajecten. In mijn praktijk ontmoet ik veel mensen die (hoog)begaafd zijn, wat op zich niet zo raar is. ​Na 30 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, heb ik mij in 2011 t/m 2013 geschoold bij Slim! Educatief in hoogbegaafdheid. Ik mag me dan ook specialist begaafdheid en specialist begaafd en speciaal noemen. In die periode heb ik ook een stappenplan diagnostische gesprekken met (hoog)begaafde kinderen in boekvorm uitgegeven ​genaamd ‘Luister en zie mij’. Na jaren in het basisonderwijs te hebben gewerkt, verschillende plusklassen te hebben gedraaid ben ik sinds kort volledig gestopt met lesgeven. Het biedt me de mogelijkheid om mij geheel te kunnen richten op coachingstrajecten, het geven van workshops en trainingen.  In september start ik als gecertificeerd trainer van het DHH in Noord Nederland. Het betreft de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Waddeneilanden, Noordoostpolder, het noorden van Overijsel (boven Zwolle) en Noord-Holland. Hier heb ik ontzettend veel zin in. Allereerst ​kijk ik uit…

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. U treft op het dashboard twee meldingen aan. U kunt de dossiers weer overzetten naar de nieuwe groep en leerkracht. Aanvullingen bij de compactingrichtlijnen (nieuwe versies van Wereld in getallen en Pluspunt) en suggesties voor verrijking. Op dit moment lopen we alle recensies voor verrijkingsmateriaal na en waar nodig vullen we deze aan met actuele informatie, zodat u over de meest recente gegevens blijft beschikken. Materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, worden verwijderd en daar komen weer nieuwe materialen voor in de plaats. Suggesties van sites of boeken met praktische tips of ideeën voor leerkrachten ten aanzien van verrijkingsonderwijs zijn welkom! Wij kunnen deze gebruiken  in de nieuwe rubrieken bij de suggesties voor verrijking ‘Boeken’ en ‘Sites’.

Update signalering en diagnostiek

Update signalering en diagnostiek

Op woensdag 8 mei (in loop van de middag) wordt er een nieuwe update van de signalering en diagnostiek doorvoeren in het protocol. Wat gaat er veranderen? Alle teksten van de module signalering en diagnostiek zijn vernieuwd. Bij de richtlijnen vindt u nu wat meer uitleg over hoe u de scores kunt interpreteren en hoe de adviezen tot stand komen. De teksten zijn wat korter en bondiger geworden en u krijgt nu ook duidelijker aangegeven welke stappen u kunt zetten in het vervolgtraject van de begeleiding van de leerling. Er zijn een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Dit betreft vooral de grenswaarden, die nu consequent op dezelfde manier gehanteerd worden. Bij grensgevallen vindt nu in de module signalering een hertelling plaats waarbij vooral gekeken werd of de leerling een hoge score haalt op de leereigenschappen. Deze hertelling vindt nu ook plaats in de module diagnostiek. Door deze hertelling kunnen we nu bij grensgevallen ook duidelijkere adviezen geven over het vervolgtraject. De normering bij faalangst en onderpresteren is wat vereenvoudigd en er wordt ook duidelijker uitgelegd hoe de conclusies tot stand komen. Hier waren in het verleden veel vragen over van gebruikers. Onder het kopje ‘Richtlijnen’ vindt u nu…

Nieuw bij Suggesties voor verrijking

Nieuw bij Suggesties voor verrijking

In DHH zijn de volgende nieuwe categorieën zijn opgenomen bij ‘Suggesties voor verrijking’: Literatuur Deze categorie is onderverdeeld in: Literatuur leerling (o.a. kinderboeken over begaafdheid, mindset e.d.) Literatuur leerkracht (boeken met concrete tips met betrekking tot het verrijkingsonderwijs aan begaafde leerlingen) De volgende publicaties zijn nu opgenomen: Literatuur leerlingen: Boeken hoogbegaafdheid Hoogbegaafd, nou en? Ik en hoogbegaafdheid Prentenboeken mindset Het meisje dat nooit fouten maakte Je fantastische elastische brein Joris puzzelt een dino Laat maar los koala Literatuur leerkracht: Pocketboek Growth mindset Pocketboek Vraagtechnieken in de klas Mindmappen op de basisschool Tijdschrift Talent   Sites leerkracht Hier vindt u sites die interessante informatie bieden voor leerkrachten op het gebied van onderwijs aan begaafde leerlingen en vooral concrete suggesties voor verrijkingsmateriaal. Platform Mindset platformmindset.nl SLO Informatiepunt onderwijs en talentontwikkeling talentstimuleren.nl Tijdschrift Talent tijdschrifttalent.nl mijneigenproject.nl 21steeeuwsevaardigheden.nl   Verder zijn de volgende nieuwe recensies van verrijkingsmateriaal opgenomen: Begrijpend lezen Overdenken denklessen (groep 7-8) Categorie ‘Leren leren’ Projectondersteunend Overdenken Denklessen Wetenschap (groep 7-8) Mijn eigen project (groep 5-8) Aanvullend op het curriculum Sociaal-emotioneel Breingeheimen Emotioneel intelligent (groep 7-8)   Verder zijn er een aantal materiaalrecensies verwijderd van materialen die niet meer te verkrijgen zijn of verouderd zijn.

Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

Minister Slob gaat de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor een periode van vier jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een inhoudelijke beoordeling van activiteitenplannen. De aanvraag kan worden ingediend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019. Het samenwerkingsverband dient, eventueel samen met andere relevante partijen, een activiteitenplan en een begroting in. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de totale begrote kosten. Voor de dekking van de overige kosten wordt geen bijdrage van ouders gevraagd. Dit vergroot de kans dat het aanbod ook na afloop van de subsidie kan blijven bestaan, omdat de subsidieaanvraag ook wordt beoordeeld op financiële duurzaamheid. Op die manier is de kans het grootst dat de gesubsidieerde activiteiten duurzaam onderdeel blijven van de ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Een door de minister ingestelde commissie adviseert de minister over de beoordeling van de subsidieaanvraag. Het subsidieplafond van 56 miljoen euro voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 wordt verdeeld naar rato van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2017 ingeschreven stond binnen het samenwerkingsverband. Het subsidiebedrag…

Het mysterie van de zandlopers

Het mysterie van de zandlopers

Sylvia Drent (auteur van DHH) beantwoordt een veelvoorkomende vraag: Ik kom in de praktijk vaak de volgende vragen tegen, ‘Wat betekent het wanneer er een zandloper staat achter een dossier bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ en waarom kan ik het dossier dan niet verplaatsen naar de volgende groep’? Wanneer er een zandloper achter een dossier staat betekent dit dat de module die wordt aangegeven in het overzicht (signalering of diagnostiek) nog niet is afgerond en dit kan twee oorzaken hebben: De fase van het invullen van de (verplichte) gegevens is nog niet voltooid (geen roze balk); De conclusie is nog niet ingevuld (wanneer je op roze balk met resultaten klikt, is het tabblad ‘Conclusie’ rood). Het invullen van de conclusie is verplicht omdat dit het programma het signaal geeft dat de module is afgerond en dat is belangrijk voor het vervolgtraject. Een andere reden is dat we graag willen dat u nadenkt over het feit of u zich kunt vinden in de adviezen van het DHH of dat u redenen heeft om van dit advies af te wijken. U kunt het probleem van de zandlopers oplossen door de volgende stappen te doorlopen: Open het dossier waar een zandloper achter staat; Kijk…

Vernieuwingen DHH

Vernieuwingen DHH

Er worden en zijn weer diverse vernieuwingen in DHH doorgevoerd. We zetten ze voor je op een rijtje: Op dit moment zijn we druk bezig met het updaten van de teksten bij de module signalering en diagnostiek en tegelijk worden er een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Zo worden de grenswaarden nu consequent meegeteld bij het interval erboven en zijn er wat aanpassingen gemaakt om de normering bij faalangst en onderpresteren te vereenvoudigen, zodat deze wat duidelijker zijn voor gebruikers. Deze aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot opvallende verschillen in de richtlijnen en adviezen. Bovengenoemde aanpassingen worden alleen doorgevoerd bij nieuw aan te maken dossiers. Op dit moment is de verwachting dat deze aanpassingen eind maart zichtbaar zijn voor gebruikers. Begin 2019 zijn er bij het onderdeel ‘Suggesties voor verrijking’ ook nieuwe materiaalrecensies te vinden, onder andere bij de categorie ‘leren leren’. Verder wordt een nieuwe categorie toegevoegd bij de materiaalrecensies, waarin we boeken en websites gaan opnemen die interessante informatie bieden voor leerkrachten op het gebied van begaafdheid en het begeleiden van begaafde leerlingen. Er verschijnt een nieuwe versie van de handleiding (versie 1.2) wanneer bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd. Verder is de hele handleiding weer even…

Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?

Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?

In de komende editie van het tijdschrift Educatiehelden willen we graag gebruikers van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) de gelegenheid geven om vragen te stellen over het onderwerp ‘Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?’. Hierbij kunt je denken onder andere denken aan vragen over de volgende onderwerpen: aanpassingen in het leerstofaanbod voor slimme kleuters; individuele of structurele aanpassingen; opstellen van vaste onderwijsarrangementen in groep 3-8; vragen over het gebruik van de compactingrichtlijnen en verrijkingssuggesties in het DHH. Deze vragen zullen beantwoord worden door Sylvia Drent, auteur van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) en adviseur primair onderwijs op het gebied van begaafdheid. Het tijdschrift Educatiehelden wordt verspreid onder alle basisscholen in Nederland en verschijnt in januari 2019. Stuur je vraag vóór 15 oktober 2018 naar Susanne Gerritsen.